FUNKCIE

 1.  Súradnicový systém pre grafy (html)
 2. Základné vlastnosti

  1.  pojem funkcia - simulácia (phet.com) (html)
  2.  určovanie "je - nie je" funkcia (z predpisu, tabuľky, z grafu) (html)
  3.  určovanie z obrázka "je - nie je" grafom funkcie (html)
  4.  priraďovanie funkčnej hodnoty z grafu diskrétnej funkcie (html)
  5.  priraďovanie funkčnej hodnoty z grafu nespojitej funkcie (html)
  6.  priraďovanie funkčnej hodnoty z grafu spojitej funkcie (html)
  7.  priraďovanie funkčnej hodnoty z predpisu funkcie (html)
  8.  funkčná hodnota, priesečníky s osami (z grafu, z predpisu). (html)
  9.  definičný obor a obor hodnôt, funkčná hodnota (z grafu) (html)
  10.  definičný obor a obor hodnôt, funkčná hodnota (z predpisu) (html)
  11.  definičný obor z predpisu (zlomky, odmocniny) (html)
  12.  monotónnosť z grafu funkcie (html)
  13.  ohraničenoť funkcie z grafu funkcie (html)
  14.  maximum a minimum na množine z grafu funkcie (html)
  15.  lokálne a globálne maximum a minimum z grafu funkcie (html)
  16.  párna a nepárna funkcia z grafu (html)
  17.  základné vlastnosti funkcií I. (html)
  18.  základné vlastnosti funkcií II. (html)
  19.  základné vlastnosti funkcií III. (html)
  20.  funkcie v praxi I. (html)
  21.  funkcie v praxi II. (html)
  22.  funkcie v praxi III. (html)
  23.  simulácie grafu kvadratickej funkcie (html)
 3. Lineárna funkcia

  1.  bod "patrí-nepatrí" funkcii lineárnej, konštantnej (html)
  2.  doplň súradnicu bodu, aby patril funkcii lineárnej, konštantnej.  (html)
  3.  koeficienty lineárnej funkcie  (html)
  4.  parametrický systém lineárnych funkcií  (html)
  5.  predpis lineárnej funkcie, cez dané dva body  (html)
  6.  priraďovanie predpisu lineárnej funkcie ku jej grafu I (html)
  7.  monotónnosť lineárnej funkcie z prepisu (html)
  8.  smernica grafu lineárnej funkcie - usporiadanie predpisov (html)
  9.  rovnobežné priamky z predpisu lineárnej funkcie (html)
  10.  spoločný priesečník rôznobežnych priamok na y-ovej osi z predpisu (html)
  11.  určovanie priesečníka grafu lineárnej funkcie s y-ovou osou (z predpisu) (html)
  12.  vlastnosti lineárnej funkcie z predpisu (html)
  13.  vlastnosti lineárnej funkcie (pojem koreň) (html)
  14.  graf funkcie s absolútnou hodnotou (lineárne) (html)
 4. Kvadratická funkcia

  1.  bod "patrí-nepatrí" kvadratickej funkcii  (html)
  2.  doplň súradnicu bodu, aby patril kvadratickej funkcii  (html)
  3.  priraďovanie predpisu kvadratickej funkcie ku jej grafu (html)
  4.  priraďovanie tvaru grafu ku predpisu kvadratickej funkcie (a>0, a<0)  (html)
  5.  usporiadanie podľa "šírky" paraboly z predpisu kvadratickej funkcie (a)  (html)
  6.  hľadanie priesečníkov grafu kvadratickej funkcie s osou y a s osou x (html)
  7.  súradnice vrchola paraboly z predpisu funkcie vo vrcholovom tvare (html)
  8.  súradnice vrchola paraboly z predpisu funkcie I. (a=1) (html)
  9.  súradnice vrchola paraboly z predpisu funkcie II. (rôzne a)  (html)
  10.  graf kvadratickej funkcie (a, c) (html)
  11.  graf kvadratickej funkcie (a, b, c) (html)
  12.  vlastnosti kvadratickej funkcie (html)
  13.  3 cvičenia na predpis z grafu (konštantná, lineárna, kvadratická funkcia) (html)
  14.  vlastnosti kvadratických funkcií - séria  (html)
  15.  grafy kvadratických funkcií - séria  (html)
 5. Goniometrické funkcie

  1.  znamienka hodnôt goniometrickych funkcií sin(x), cos(x), tg(x) (v °)  (exe)
  2.  určovanie znamienka súčinu goniometrických funkcií (v °)  (exe)
  3.  určovanie znamienka súčinu goniometrických funkcií (v rad)  (exe)
  4.  určovanie hodnôt goniometrických funkcií (v °)  (exe)
  5.  určovanie hodnôt goniometrických funkcií (v rad)  (exe)
  6.  porovnávanie hodnôt goniometrických funkcií (v °)  (exe)
  7.  porovnávanie hodnôt goniometrických funkcií (v rad)  (exe)
  8.  zmeny grafu funkcie sínus - priraďovanie predpisu  (exe)
  9.  zmeny grafu funkcie kosínus - priraďovanie predpisu  (exe)
 6. Mocninové funkcie

  1.  priraďovanie predpisu ku grafu I.(mocninové funkcie)  (exe)
  2.  priraďovanie predpisu ku grafu II.(mocninové funkcie)  (html)
 7. Exponenciálne funkcie

  1.  priraďovanie predpisu ku grafu (mix)   (exe)
  2.  monotónnosť exponenciálnej funkcie  (htm)
  3.  porovnanie hodnôt pomocou monotónnosti (htm)
  4.  vlastnosti exponenciálnej funkcie (htm)
  5.  usporiadanie hodnôt exponenciálnych funkcií (htm)
  6.  porovnávanie hodnôt na základe grafu (htm)
  7.  exponenciálne rovnice (htm)
  8.  exponenciálne funkcie v grafoch (htm)
  9.  krížovka (htm)
 8. Logaritmické funkcie

  1.  priraďovanie predpisu ku grafu (mocninové, log. a exp.)  (exe)
  2.  predpis podľa grafu logaritmickej funkcie (posuny) (htm)
  3.  predpis podľa grafu logaritmickej funkcie (mínus, abs.h.) (htm)
  4.  predpis podľa grafu logaritmickej funkcie (násobok argumentu) (htm)
  5.  porovnanie logaritmov pomocou vlast. log. funkcií (rovnaký základ)  (htm)
  6.  porovnanie logaritmov pomocou vlast. log. funkcií (rôzne základy)  (htm)
  7.  hodnota logaritmov >0, <0, =0 (rôzne základy)  (htm)
  8.  definičný obor log. funkcie (lineárne nerov.)  (htm)
  9.  definičný obor log. funkcie (s odmocninami)  (htm)
  10.  kde je logaritmus kladný, záporný (htm)
  11.  definícia logaritmu (htm)
  12.  definícia logaritmu II. (htm)
  13.  porovnanie logaritmov I.(log. nerovnice, a) (htm)
  14.  porovnanie logaritmov II.(log. nerovnice, z) (htm)
  15.  cvičenia - logaritmické funkcie (htm)
  16.  logaritmus v chémii (pH roztokov) (htm)
  17.  exponenciálne rovnice v biológii (aj logaritmovaním) (htm)