© RNDr. Gabriela Kövesiová

Funkcie

Základné vlastnosti

Rozhodnite o pravdivosti nasledujúcich tvrdení, týkajúcich sa funkcií na obrázku.
 Funkcia f má definičný obor <0; 4>
Funkcia f je na svojom definičnom obore klesajúca
Pre funkciu f platí: f(0) = −1
Funkcia k má obor hodnôt <-2; 3)
Funkcia k je na (0; 3) rastúca
Pre funkciu k platí k(3) = 3
Funkcia p má definičný obor (0; 5)
Funkcia p má obor hodnôt {-1; 1; 2; 3}
Pre funkciu p platí p(2) = 1
Funkcia h je na intervale <-1; 2> klesajúca
Funkcia h má funkčnú hodnotu v bode 2 rovnú nule
Definičný obor funkcie h je <-1; 3>
Funkcia g má maximum na celom definičnom obore v bode 0
Funkcia g je párna
Obor hodnôt funkcie g je H = (-1; 2)
Funkčná hodnota funkcie m v bode 1 je m(1) = 2
Funkcia m je na zápornej časti svojho definičného oboru klesajúca
Obor hodnôt funkcie je <-2; 2>