ROVINNÉ ÚTVARY

 1. Uhly v rovine

  1.  konvexný a nekonvexný útvar (html)
  2.  uhly striedavé, súhlasné, priľahlé (z obr.) (html)
  3.  dvojice uhlov - pomenovanie (kartičky) (exe)
  4.  uhly na rovnobežkách (vzťahy) (html)
  5.  uhly v geometrických útvaroch (html)
  6.  uhly v rovinných útvaroch - kvíz (html)
 2. Kružnica a kruh

  1.  obvodový a stredový uhol v kružnici (12-, 9- a 10-uholník) (html)
  2.  obvodový a stredový uhol v kružnici (uhol uhlopriečok) (html)
  3.  obvodový a stredový uhol v kružnici - priraďovanie (html)
  4.  vlastnosti kruhu, kružnice - kvíz (html)
  5.  kruhový výsek a odsek (obsah, dĺžka oblúka) (html)
  6.  základné pojmy v kruhu (tetiva, priemer, odsek, výsek...) (exe)
 3. Trojuholník

  1.  triedenie trojuholníkov podľa jeho uhlov (html)
  2.  trojuholník a jeho vlastnosti I (html)
  3.  trojuholník a jeho vlastnosti II (html)
  4.  definícia trojuholníka a jeho vlastnosti (html)
  5.  trojuholník a jeho výynačné prvky (html)
  6.  trojuholník a jeho výynačné prvky II. (html)
  7.  úsečky a kružnice trojuholníka (html)
  8.  vety o zhodnosti trojuholníkov (html)
  9.  vety o podobnosti trojuholníkov (html)
  10.  podobnosti trojuholníkov v praxi (html)
  11.  trojuholníky a ich význačné prvky I - kartičky (exe)
  12.  trojuholníky a ich význačné prvky II - kartičky (exe)
  13.  trojuholník a jeho význačné prvky - kvíz (html)
  14.  ťažnice v trojuholníku - kvíz (html)
  15.  stredné priečky v trojuholníku - kvíz (html)
  16.  Pytagorova veta (html)
 4. Štvoruholníky a mnohouholníky

  1.  konvexné a nekonvexné štvoruholníky (html)
  2.  štvoruholníky a ich uhlopriečky (html)
  3.  vlastnosti štvoruholníkov (html)
  4.  uhly v štvoruholníkoch (html)
  5.  vlastnosti rovinných útvarov (trojuholníky, štvoruholníky) (html)
  6.  vlastnosti rovnobežníkov (test)
  7.  pravidelný 5- a 8- uholník (html)
  8.  rôzne výpočtové úlohy  (html)