VÝRAZY

 1. Hodnota výrazu a definičný obor

  1.  zápis pomocou výrazu I. (html)
  2.  zápis pomocou výrazu II. (html)
  3.  hodnota výrazu I. (jednoduché, v Z) (html)
  4.  hodnota výrazu II. (s operáciami) (html)
  5.  hodnota výrazu III. (moc., odmoc., abs.h.) (html)
  6.  operácie s výrazmi (html)
  7.  definičný obor výrazu I. (menovateľ zlomku) (html)
  8.  definičný obor výrazu II. (menovateľ so súčinom) (html)
  9.  definičný obor výrazu III. (odmocniny) (html)
  10.  definičný obor výrazu IV. (odmocniny v menovateli) (html)
  11.  definičný obor výrazu V. (odmocniny, zlomky) (html)
  12.  definičný obor výrazu VI. (odmocniny zo súčinu) (html)
  13.  definičný obor výrazu VII. (odmocniny, vzorec a2-b2, vynímanie) (html)
  14.  definičný obor výrazu VIII. (odmocniny, kvadratické, Vietove vaťahy) (html)
  15.  definičný obor výrazu (odmocniny, kvadratické nerovnice) (html)
 2. Úprava výrazov pomocou vzorcov

  1.  úprava výrazov na súčin pomocou vzorcov (x±y)2; x2−y2 (html)
  2.  rozklad na súčin pomocou vzorcov (autotest) (html)
  3.  dopĺňanie do výrazov so vzorcami (x±y)2 (html)
  4.  dopĺňanie do výrazov so vzorcami (x ± y)2=x2 ± 2xy + y2 (html)
  5.  úprava výrazov pomocou vzorcov (x±y)2; x2−y2 (html)
 3. Úprava výrazu na súčin, na štvorec

  1.  jednoduché vynímanie pred zátvorku (html)
  2.  úprava výrazov na súčin pomocou vzorcov (x±y)2; x2−y2 (html)
 4. Absolútna hodnota výrazu

  1.  výpočet hodnoty výrazu s absolútnou hodnotou (html)
  2.  geometrický význam absolútnej hodnoty (html)
 5. Výrazy s mocninami a odmocninami

  1.  násobenie mocnín - jednočlen I. (html)
  2.  násobenie mocnín - jednočlen II. (html)
  3.  delenie mocnín - jednočlen I. (html)
  4.  delenie mocnín - jednočlen II. (html)
  5.  pravidlá na počítanie s mocninami (exponenty v Z) I.  (html)
  6.  pravidlá na počítanie s mocninami (exponenty v Z) II.  (html)
  7.  výrazy, úpravy, polynómy, vzorce (kvíz) (html)
 6. Výrazy s faktoriálom a kombinačným číslom

  1.  úprava výrazu s faktoriálmi I (s premennou) (html)
  2.  úprava výrazu s faktoriálmi II (s premennou) (html)
 7. Výrazy s goniometrickými funkciami

  1.  znamienka hodnôt goniometrickych funkcií sin(x), cos(x), tg(x) (v °)  (exe)
  2.  určovanie znamienka súčinu goniometrických funkcií (v °)  (exe)
  3.  určovanie znamienka súčinu goniometrických funkcií (v rad)  (exe)
  4.  určovanie hodnôt goniometrických funkcií (v °)  (exe)
  5.  určovanie hodnôt goniometrických funkcií (v rad)  (exe)
  6.  porovnávanie hodnôt goniometrických funkcií (v °)  (exe)
  7.  porovnávanie hodnôt goniometrických funkcií (v rad)  (exe)