ZHODNOSŤ A PODOBNOSŤ

 1. Zhodnosť a podobnosť trojuholníkov

  1.  vety o zhodnosti trojuholníkov (html)
  2.  vety o podobnosti trojuholníkov (html)
  3.  podobnosti trojuholníkov v praxi (html)
 2. Podobnosť geometrických útvarov

  1.  štvoruholníky - zápis a pomer podobnosti (html)
  2.  koeficient podobnosti útvarov (html)
  3.  tvrdenia o podobnosti útvarov /pravda, nepravda (html)
  4.  dvojice podobných tvarov (html)
  5.  sú - nie sú podobné (aj koeficient) (html)
  6.  výber z testov - podobnosť (html)
 3. Osová súmernosť

  1.  obraz útvaru v osovej súmernosti (kartičky) (exe)
  2.  počet osí súmerností útvarov (html)
  3.  osi súmerností dopravných značiek (html)
  4.  obraz útvaru v osovej súmernosti - súradnice vrcholov (html)
 4. Stredová súmernosť

  1.  obraz útvaru v stredovej súmernosti (kartičky) (exe)
  2.  obraz útvaru v stredovej súmernosti - súradnice vrcholov  (html)
 5. Otáčanie

  1.  obraz útvaru v otáčaní o +90° (kartičky) (exe)
  2.  obraz útvaru v otáčaní o -90° (kartičky) (exe)
  3.  obraz útvaru v rotácii - súradnice vrcholov  (html)
 6. Posunutie

  1.  obraz útvaru v posunutí - súradnice vrcholov  (html)
 7. Zhodné zobrazenia

  1.  skladanie osových súmerností (html)
  2.  stredová a osová súmernosť - vlastnosti (html)
  3.  zhodné zobrazenia v útvaroch - štvorec (html)
  4.  zhodné zobrazenia v útvaroch - šesťuholník (html)
  5.  zhodné zobrazenia v útvaroch - osemuholník (html)
  6.  stredová a osová súmernosť v dopravných značkách (html)
  7.  stredová a osová súmernosť -kvíz (html)
 8. Rovnoľahlosť

  1.  stred a koeficient rovnoľahlosti (html)
 9. Zobrazenia

  1.  vlastnosti zhodných a podobných zobrazení - kvíz (html)
  2.  využitie zhodných a podobných zobrazení v konštrukčných úlohách (html)
  3.  konštrukcia priečky medzi útvarmi, v útvare (html)