© RNDr. Gabriela Kövesiová 2011

Zhodné zobrazenia

Osová a stredová súmernosť

Do prázdnych polí zapíšte písmeno správnej odpovede (A, B, C ..), v úlohách môže byť aj viac správnych odpovedí, zapíšte ich napr. takto: ACD.
Úloha 1.V rovine sú dané štyri útvary: kosodĺžnik, úsečka, polkruh a rovnoramenný lichobežník. Koľko z nich nemá ani stred súmernosti ani os súmernosti?
(A) Ani jeden
(B) Jeden
(C) Dva
(D) Tri
Úloha 2.Ktoré z tvrdení je pravdivé ?
(A) Existuje sedemuholník, ktorý je stredovo súmerný.
(B) Existuje šesťuholník, ktorý má aspoň štyri osi súmernosti.
(C) Existuje štvoruholník, ktorý má viac ako jeden stred súmernosti.
(D) Každý stredovo súmerný štvoruholník má aspoň jednu os súmernosti
Úloha 3.Samodružným útvarom v osovej súmernosti s osou prechádzajúcou stredom útvaru nikdy nemôže byť:
(A) kružnica
(B) štvorec
(C) obdĺžnik
(D) kosoštvorec
(E) kosodĺžnik
Úloha 4.Kružnica má:
(A) 1 os súmernosti
(B) 2 osi súmernosti
(C) 4 osi súmernosti
(D) nekonečne mnoho osí súmernosti
Úloha 5.Kosoštvorec:
(A) nemá žiadnu os súmenosti
(B) má 2 osi súmernosti
(C) má 4 osi súmernosti
(D) má nekonečne veľa osí súmernosti
(E) nemá rovnaký počet osí súmernosti ako štvorec
Úloha 6.Samodružnými bodmi v osovej súmernosti sú:
(A) všetky body ležiace na priamkach kolmých k osi súmernosti
(B) všetky body ležiace mimo os súmernosti
(C) všetky body osi súmernosti
(D) nemá samodružné body
(E) všetky body v rovine okrem bodov ležiacich na osi súmernosti
Úloha 7.Stredovo súmerným útvarom nie je:
(A) rovnoramenný lichobežník
(B) kosodĺžnik
(C) kosoštvorec
(D) pravidelný päťuholník
(E) pravidelný šesťuholník
Úloha 8.Samodružným útvarom v osovej súmernosti je:
(A) každá kružnica, ktorá pretína os súmernosti
(B) každá úsečka pretínajúca os súmernosti
(C) každá úsečka kolmá na os súmernosti, ktorej stred leží na osi súmernosti
(D) každý štvorec, ktorého uhlopriečka leží na osi súmernosti
(E) každý obdĺžnik, ktorého uhlopriečka leží na osi súmernosti
Úloha 9.Koľko stredov súmernosti a koľko osí súmernosti majú spolu rovnoramenný pravouhlý trojuholník, rovnostranný trojuholník, kosoštvorec a pravidelný päťuholník?
(A) 1 stred a 11 osí
(B) 2 stredy a 11 osí
(C) 1 stred a 9 osí
(D) 2 stredy a 9 osí
Úloha 10.Zložením dvoch osových súmernosti s osami p , q , pričom p ⊥ q , nemôže vzniknúť
(A) posunutie
(B) stredová súmernosť
(C) osová súmernosť
(D) otočenie
Úloha 11.Štvorec má:
(A) 1 os súmernosti
(B) 2 osi súmernosti
(C) 4 osi súmernosti
(D) nekonečne veľa osí súmernosti
Úloha 12.Polkruh má:
(A) 1 os súmernosti
(B) 2 osi súmernosti
(C) 4 osi súmernosti
(D) nekonečne veľa osí súmernosti
(E) rovnaký počet osi súmernosti ako štvrťkružnica
Úloha 13.Stredová súmernosť:
(A) nemá žiadny samodružný bod
(B) má nekonečne veľa samodružných bodov
(C) má práve jeden samodružný bod
(D) má samodružné všetky priamky, ktoré prechádzajú stredom súmernosti
(E) nemá samodružné priamky
Úloha 14.Osovo súmerným útvarom nie je:
(A) kosodĺžnik
(B) kosoštvorec
(C) rovnoramenný lichobežník
(D) pravidelný päťuholník
(E) pravidelný šesťuholník
(F) deltoid
(G) obdĺžnik