© Gabriela Kövesiová, 2014

Podobnosť útvarov

Štvoruholníky

Doplňte odpovede.
stvoruholniky.PNG
Doplňte so správnym poradím vrcholov

Horný obrázok:
Štvoruhlník ABCD je podobný so štvoruholníkom .
Štvoruhlník EFGH je podobný so štvoruholníkom .
Štvoruhlník IJKL je podobný so štvoruholníkom .

Dolný obrázok:
Štvoruhlník ABCD je podobný so štvoruholníkom .
Štvoruhlník EFGH je podobný so štvoruholníkom .
Štvoruhlník IJKL je podobný so štvoruholníkom .
V nasledujúcich riadkoch
zapíšte pomer podobnosti "k",
pomocou ktorého z horného štvoruholníka
získame ten druhý.

Z obdĺžnika ABCD... k=.
Zo štvorca EFGH... k=.
Z lichobežníka IJKL... k=.

Z lichobežníka ABCD... k=.
Z deltoidu EFGH... k=.
Z rovnobežníka IJKL... k=.
stvoruholniky.PNG