© RNDr. Gabriela Kövesiová 2011

Zhodné zobrazenia

Osová súmernosť, stredová súmernosť, translácia, rotácia v pravidelnom osemhuholníku

Daný je pravidelný osemuholník ABCDEFGH s priesečníkom uhlopriečok S. Do prázdnych polí tabuľky zapíšte chýbajúce údaje, napr. A, BC, DSG ... Dodržujte správne poradie písmen v útvaroch.
Označenie zobrazení:
SX - stredová súmernosť so stredom v bode X
SXY - osová súmernosť podľa priamky XY
TXY - translácia (posunutie) dané orientovanou úsečkou XY
RX, α - rotácia (otočenie) okolo stredu X o uhol α
osemuholnik.png
zobrazenieSSSSSAESSHTFSRS, 45°RS, -90°RS, 135°
vzorGHFHSDBAFS
obrazEGBAGDG