ČÍSLA A OPERÁCIE S NIMI

 1. Zápis čísla tvaru a.10n, n∈Z, a∈<1; 10)

  1.  význam čísla tvaru a.10n, kde n∈N, a∈<1; 10) (html)
  2.  význam čísla tvaru a.10n, kde n∈Z, a∈<1; 10)  (html)
  3.  zápis čísla do tvaru a.10n, kde n∈N, a∈<1; 10) (html)
  4.  zápis čísla do tvaru a.10n, kde n∈Z, a∈<1; 10) (html)
  5.  vedecký zápis čísla a operácie s takýmito číslami (kvíz) (html)
  6.  porovnávanie čísel vo vedeckom tvare (html)
  7.  počítanie s číslami vo vedeckom tvare (html)
 2. Mocnina a odmocnina čísla

  1.  prirodzená mocnina čísla (číselne) (html)
  2.  druhá odmocnina prirodzeného čísla (číselne) (html)
  3.  druhá mocnina a odmocnina (číselne) (html)
  4.  druhá mocnina a odmocnina v slovných úlohách (html)
  5.  čiastočná druhá odmocnina prirodzeného čísla (číselne) (html)
  6.  čiastočné odmocňovanie (číselne) (html)
  7.  usmerňovanie zlomkov (odstránenie odmocniny z menovateľa) (html)
  8.  mocniny s celočísleným exponentom (číselne) (html)
  9.  mocniny s celočísleným exponentom, výsledok kladný či záporný (html)
  10.  pravidlá na počítanie s mocninami v N (číselne)  (html)
  11.  pravidlá na počítanie s mocninami v Z (číselne) (html)
  12.  súčet mocnín s celočísleným exponentom (číselne) (html)
  13.  pravidlá na počítanie s mocninami v Z (premenné) (html)
  14.  pravidlá na počítanie s mocninami v Z (náročnejšie) (html)
  15.  pojmy a operácie s mocninami a odmocninami (kvíz) (html)
 3. Absolútna hodnota reálneho čísla, číselná os

  1.  výpočet hodnoty výrazu s absolútnou hodnotou (html)
  2.  geometrický význam absolútnej hodnoty (html)
  3.  na tlač: číselná os, vlastné papiere, mriežky... (web-stránka)
 4. Zaokrúhľovanie

  1.  zaokrúhľovanie desatninných čísel (html)
 5. Približné čísla

  1.  zaokrúhľovanie a platná číslica (html)
  2.  vedecký zápis a platná číslica (html)
  3.  absolútna chyba približného čísla (html)
  4.  odhad absolútnej chyby pri zaokrúlenom čísle (html)
  5.  súčet približných čísel (html)
  6.  rozdiel približných čísel (html)
  7.  súčin presného a približného čísla (html)
  8.  zaokrúhľovanie odhadu chyby pri súčine (html)
  9.  počítame s približnými číslami v praxi (html)
  10.  zjednodušené počítanie s približnými číslami (html)
 6. Priama a nepriama úmera

  1.  aká úmernosť? (priama/nepriama)  (html)
  2.  priama a nepriama úmernosť v slovných úlohách (html)
  3.  úmera a úmernosť (priama/nepriama) - kvíz (html)
 7. Pomer

  1.  pomer (slovne) (html)
  2.  pomer (kartičky) (exe)
  3.  pomer v receptoch (html)
  4.  pomer v slovách (html)
  5.  pomer v tvaroch (html)
  6.  pomer na osi (html)
  7.  postupný pomer (html)
 8. Percento, promile

  1.  jedno percento zo základu (html)
  2.  desatinné čísla a zlomky zapísať percentami (html)
  3.  percentá, zlomky a desatinné čísla - porovnávanie (html)
  4.  priraďovanie počtu percent (daný základ a časť z neho) (html)
  5.  výpočet hodnoty (autotest) (html)
  6.  výpočet základu (html)
  7.  výpočet percent bez 1% (polovica, štvrtina, pätina,...) (html)
  8.  výpočet percent bez 1% (domino) (html)
  9.  zväčšovanie čísla o x% (html)
  10.  zmenšovanie čísla o x% (html)
  11.  zmenšovanie a zväčšovanie čísla o x% (html)
  12.  percentá ako diely celku (html)
  13.  výpočet hodnory a usporiadanie vzostupne (html)
  14.  určovanie počtu percent (html)
  15.  percentá a zlomky (html)
  16.  percentá a desatinné čísla (html)
  17.  percentá (výpočet hodnoty, základu, percent) (html)
  18.  hodnota vzostupne (výpočet hodnoty a určenie najmenšej) (html)
  19.  percentá súhrn - kvíz (html)
 9. Faktoriál, kombinačné číslo

  1.  definícia faktoriálu (html)
  2.  úprava výrazu s faktoriálmi (číselne) (html)
  3.  výpočet kombinačného čísla (číselne) (html)
 10. Interval

  1.  zápis intervalu (otvorený, uzavretý) (html)
  2.  zjednotenie a prienik intervalov graficky I  (html)
  3.  zjednotenie, prienik a rozdiel intervalov graficky II  (html)
  4.  zjednotenie, prienik, rozdiel a doplnok intervalov symbolicky  (html)
  5.  rozdiel a doplnok intervalov symbolicky  (html)
 11. Komplexné čísla

  1.  súčet komplexných čísel (html)
  2.  násobenie komplexnýxh čísel  (html)
  3.  komplexne združené čísla (html)