© RNDr. Gabriela Kövesiová

Pomer v úlohách

Postupný pomer

Vypočítajte a zapíšte do posledného stĺpca riešenia.
Úl. č. 1Adam, Boris a Cyril si rozdelili guličky z vrecúška v pomere 2 : 1,5 : 3.
Koľko guličiek bolo vo vrecúšku, ak
a) Cyril dostal 54 guličiek?
b) Boris dostal 45 guličiek?
c) Adam s Cyrilom dostali spolu 80?
d) Adam dostal o 6 guličiek viac ako Boris?
a) guličiek
b) guličiek
c) guličiek
d) guličiek
Úl. č. 2Rozdeľte číslo 49,2 na tri sčítance tak, aby prvý a druhý sčítanec boli v pomere 4 : 3 a tretí s druhým v pomere 2 : 5 , ,
Úl. č. 3Vek otca a syna je v pomere 10 : 3. Vek otca a dcéry je v pomere 5 : 2.
a) Koľko rokov má otec a syn, ak dcéra má 20 rokov?
b) V akom pomere je vek sestry a brata?
a)
otec= rokov
syn= rokov
b) :
Úl. č. 4Napíšte, aký je trojuholník (ostrouhlý, tupouhlý, pravouhlý), ak veľkosti vnútorných uhlov v trojuholníku sú v pomere
a) 3 : 4 : 5
b) 1 : 2 : 3
c) 2 : 5 : 2
a)
b)
c)
Úl. č. 5Veľkosti vnútorných uhlov v trojuholníku ABC sú v pomere 5 : 7 : 3. Najväčší uhol má veľkosť 84°. Urč veľkosť najmenšieho uhla.°
Úl. č. 6Trojuholník ma strany v pomere a : b : c = 2 : 4 : 5 a jeho obvod je 22 cm. Vypočítaj dĺžky strán daného trojuholníka.a =
b =
c =
Úl. č. 7Tri kladné čísla sú v pomere 2 : 3 : 4. Súčet čísel je 36. Určte súčin týchto troch čísel.