Odmocniny

Usmerňovanie zlomkov s odmocninou v menovateli

Odstráňte odmocninu z menovateľa