ROVNICE A NEROVNICE

 1. Lineárne rovnice, nerovnice

  1.  pojem "koreň rovnice" (html)
  2.  lineárne rovnice a ekvivalentné úpravy (html)
  3.  lineárne rovnice a dôsledkové úpravy (html)
  4.  jednoduché linárne nerovnice s jednou neznámou (kvíz) (html)
  5.  graf lineárnej rovnice a nerovnice s dvoma neznámymi  (html)
  6.  graf lineárnej nerovnice s dvoma neznámymi (ku grafu predpis)  (html)
 2. Kvadratické rovnice

  1.  koeficienty kvadratickej rovnice I. (html)
  2.  koeficienty kvadratickej rovnice II. (html)
  3.  diskriminant kvadratickej rovnice a počet koreňov (html)
  4.  priraďovanie množiny koreňov ku kvadratickej rovnici (html)
  5.  určenie koreňov kvadratickej rovnice a jej rozklad na koreňové činitele (html)
  6.  hľadanie koreňov neúplnej kvadratickej rovnice (exe)
  7.  rozklad kvadratickej rovnice na koreňové činitele (exe)
  8.  precvičenie pojmu "koreň rovnice" (html)
  9.  neúplné kvadratické rovnice (html)
  10.  neúplné kvadratické rovnice II. (html)
  11.  riešenie úpravou na štvorec (html)
 3. Kvadratické nerovnice

  1.  priraďovanie riešení ku kvadratickej nerovnici I. (D> 0) (html)
  2.  priraďovanie riešení ku kvadratickej nerovnici II. (D< 0, D=0) (html)
  3.  využitie kvadratických nerovníc pri určovaní definičného oboru výrazov (html)
 4. Sústavy rovníc a nerovníc

  1.  sústava 2 lineárnych rovníc (grafické riešenie) (html)
  2.  sústava 2 lineárnych rovníc (numerické riešenie) (html)
  3.  sústava 2 lineárnych rovníc (Graph)  (html)
  4.  sústava 2 lineárnych rovníc (sčítacia metóda) (html)
  5.  sústavy 2 lineárnych rovníc (rôzne spôsoby riešenia) (html)
  6.  sústava lineárnej a kvadratickej rovnice (Graph) (html)
 5. Rovnice s absolútnou hodnotou

  1.  jednoduché rovnice s absolútnou hodnotou (geometrický význam) (html)
  2.  lineárne rovnice s absolútnou hodnotou (html)
  3.  kvadratické rovnice s absolútnou hodnotou (html)
 6. Exponenciálne rovnice a nerovnice

  1.  riešenie jednoduchých exponenciálnych rovníc (html)
  2.  rôzne exponenciálne rovnice (aj substitúcia) (html)
 7. Logaritmické rovnice a nerovnice

  1.  definícia logaritmu (htm)
  2.  riešenie jednoduchých logaritmických rovníc (porovnaním argumentov) (html)
  3.  riešenie logaritmických rovníc (súčet a rozdiel logaritmov) (html)
  4.  riešenie logaritmických rovníc (argument na n-tú) (html)
  5.  riešenie logaritmických rovníc (substitúciou) (html)
  6.  riešenie logaritmických rovníc  (html)
 8. Goniometrické rovnice

  1.  jednoduché goniometrické rovnice - počet riešení z grafu (sin x) (html)
  2.  jednoduché goniometrické rovnice - počet riešení z grafu (cos x) (html)
  3.  jednoduché goniometrické rovnice - počet riešení z grafu (mix) (html)
  4.  jednoduché goniometrické rovnice - riešenia v R (v rad) (html)
  5.  goniometrické rovnice - riešenia na intervale (v rad) (html)
  6.  goniometrické rovnice - riešenia na intervale (v °) (html)