RNDr. Silvia Mosorjaková

Logaritmické rovnice

Logaritmické rovnice riešené pomocou vzťahu logaxn = n.logax

Do prázdnych okienok zapíš riešenia logaritmických rovníc. Riešenie v tvare zápornej mocniny zapisuj ako desatinné číslo.

2logx4 + 3logx5 + 2logx3 + 58 = 0
K = {}
− 3log5x4 + 2log5x5 − 3log5x3 + 22 = 0
K = {}
3log7x− 3 + 2log7x− 2 − 3log7x− 4 + 2 = 0
K = {}
2logx5 − 2logx6 − 3logx4 + 14 = 0
K = {}
2log3x4 + 2log3x5 − 2log3x3 − 24 = 0
K = {}
− 3log2x3 − 3log2x4 + 3log2x2 + 75 = 0
K = {}