RNDr. Silvia Mosorjaková

Logaritmické rovnice

Logaritmické rovnice riešené pomocou vzťahov logax + logay = logaxy ; logax − logay = logax/y

Do prázdnych okienok zapíš riešenia logaritmických rovníc. V prípade viacerých koreňov rovnice riešenie zapisuj od najmenšieho čísla po najväčšie.

log8(x + 3) + log8(x + 5) = log8(18x − 6)
K = {; }
log4(2x + 6) − log43 = log4(x − 5)
K = {}
log2(3 − x) + log2(1 − x) = log28
K = {}
log3(x2 − 14x + 49) − log3(x2 − 1) = log32
K = {}
log13(x + 1) + log13(x − 1) = log13(8x − 16)
K = {; }
log12(x + 6) − log12(2x + 5) = log124
K = {}
log5(x − 9) + log5(2x − 1) = log5100
K = {}
log(x2 + 3x + 2) − log(2x − 1) = log(2x − 10)
K = {}