© Gabriela Kövesiová, 2015

Zjednodušné pravidlá počítania

Približné čísla

Súčet a rozdiel: výsledok zaokrúhlime na rád podľa najmenej presného člena.
Súčin a podiel: výsledok zaokrúhlime podľa najmenšieho počtu platných číslic v členoch.
Napr.:
1,08 + 20,9 = 21,98 ≈ 22,0 (na desatiny)
5,03 − 1,014 = 4,016 ≈ 4,02 (na stotiny)
2,5 ⋅ 5,01 = 12,525 ≈ 13 (na dve platné číslice)
48 000 : 2 = 24 000 ≈ 20 000 (na jednu platnú číslicu)
Úloha č. 1
Zaokrúhlite na
3 platné číslice: 35 460 ≈
2 platné číslice: 12,79 ≈
1 platnú číslicu: 175,02 ≈
3 platné číslice: 0,027 511 ≈
2 platné číslice: 2,077 ≈
1 platnú číslicu: 9,909 ≈
2 platné číslice: 3,008 ≈
3 platné číslice: 2 500 ≈
Úloha č. 2
Určte počet platných číslic v číslach
14 000 ... plat. čísl.
0,31 ... plat. čísl.
280,0 ... plat. čísl.
0,505 ... plat. čísl.
0,0010 ... plat. čísl.
708 ... plat. čísl.
200 000 ... plat. čísl.
50,00 ... plat. čísl.
Úloha č. 3
Premeňte na jednotky uvedené za políčkom a potom zaokrúhlite na celé čísla:
1,5545 kg = g ≈ g
1,2 km = m ≈ m
0,02468 kg = g ≈ g
7,25 cm = mm ≈ mm
5 078 kg = t ≈ t
62,4 mm = dm ≈ dm
0,008642 m2 = cm2 cm2
0,095 l = cl ≈ cl
25,4 ha = a ≈ a
325,5 cm2 = dm2 dm2
Úloha č. 4
Vypočítajte a výsledok zaokrúhlite podľa zjednodušených pravidiel počítania s približnými číslami:
2,55 + 14,1 + 0,246 =
402,5 + 58 + 0,75 =
0,5 + 0,55 + 0,555 =
200 + 25,5 + 40 =
6,75 − 2,3 − 0,07 =
10 − 5,5 − 2,25 =
280 − 10 − 0,5 =
0,5 − 0,05 − 0,005 =
Úloha č. 5
Vypočítajte a výsledok zaokrúhlite podľa zjednodušených pravidiel počítania s približnými číslami:
5,645 ˙ 0,24 =
7400 ˙ 0,5 =
20,5 ˙ 6,1 =
120 ˙ 80 =
5,9 : 10 =
188,4 : 2000 =
31,5 : 6 =
224 : 0,02 =
Úloha č. 6
Do políčok zapíšte už správne zaokrúhlené výsledky (s použitím pravidiel na zjednodušené počítanie s približnými číslami).

a) Vypočítajte obsah papiera formátu A4, ak jeho rozmery sú: 21 cm, 29,7 cm.
Plošný obsah A4 je ≈ cm2

b) Akú hmotnosť má plech s obsahom 1,25 m2, ak meter štvorcový takého plechu váži 12,53 kg?
Plech má hmotnosť ≈ kg.

c) Aký je obvod trojuholníkového záhona, ktorý má rozmery: 2,4 m, 155 cm a 85 dm?
Obvod záhona je ≈ m.

d) Na jednej miske váh sú závažia s hmotnosťami 0,5 g, 0,025 kg, 20 g, 2 g. Na druhej miske je drevená kocka. Misky váh sú v rovnováhe.
Hmotnosť drevenej kocky je ≈ g

e) Dĺžka pretekárskej dráhy je 2 500 m. Aká dlhá je táto dráha uvedená v yardoch, ak 1 m = 1,094 yard.
Pretekárska dráha má ≈ yardov.

f) V istý okamih sú Mars, Zem a Slnko umiestnené na jednej priamke. Vzdialenosť Slnka od Zeme je 499 svetelných sekúnd a v ten istý okamih je Zem od Marsu vzdialená na 73 svetelných sekúnd.
Vzdialenosť Slnka od Marsu je vtedy ≈ svetelných sekúnd.

g) Najvyšší vrch sveta Mount Everest má výšku 8 848 metrov. Horolezci majú tábor vo výške približne 6 600 metrov.
Ak by horolezci z tábora chceli vystúpiť na vrchol sveta, tak musia ešte prekonať ≈ metrov.

h) Lord Abrahám mal šesť synov. Jeho majetok sa odhadoval na 24,6 mil. dolárov. Po jeho smrti sa jeho majetok spravodlivo rozdelil medzi jeho potomkov.
Každý z jeho synov preto dostal ≈ mil. dolárov.

i) S presnosťou na stotiny vypočítajte preponu pravouhlého trojuholníka, ktorý má odvesny s dĺžkami 10 cm a 14 cm.
Dĺžka prepony tohto trojuholníka je ≈ cm.

j) S presnosťou na desatiny vypočítajte odvesnu pravouhlého trojuholníka, ktorého prepona je dlhá 250 cm a druhá odvesna má 110 cm.
Dĺžka prvej odvesny tohto trojuholníka je ≈ cm.