© RNDr. Gabriela Kövesiová 2011

Zhodné a podobné zobrazenia

Priečka medzi útvarmi

obr1.pngV prvej úlohe je pri konštrukcii priečky medzi útvarmi (tzn. úsečky s koncovými bodmi na dvoch rôznych útvaroch) potrebné použiť zhodné alebo podobné zobrazenie. Z ponuky vyberte, ktoré zobrazenie povedie k riešeniu danej situácie.
obr2.png
V druhej úlohe je pri konštrukcii priečky v útvare (tzn. úsečky s koncovými bodmi na obvode daného útvaru) potrebné použiť zhodné alebo podobné zobrazenie. Z ponuky vyberte, ktoré zobrazenie povedie k riešeniu danej situácie.
prm.png
Daný je trojuholník ABC, priamka p, bod P∈p a kružnica k, ako na obrázku. Zostrojte priečku XY tak, aby X patril obvodu trojuholníka ABC, a Y∈k a navyše platilo:
a) XY je rovnobežné s CS a |CS|=|XY|
b) XY je kolmá na p a stred úsečky XY leží na priamke p
c) bod P je stredom úsečky XY
d) P∈XY a platí |XP|=2.|PY|
e) XY je základňa rovnoramenného trojuholníka XPY, a |∠ XPY|=85°
f) XPY je rovnoramenný trojuholník súmerný podľa p
a) bod M je stredom úsečky XY
prv.png
Daný je štvorec ABCD a bod M ako na obrázku. Zostrojte priečku XY tak, aby body X a Y patrili hranici štvorca a navyše platilo:
b) bod M leží na úsečke XY a delí ju v pomere 1:2
c) bod M nemusí ležať na úsečke XY, XY je rovnobežná s uhlopriečkou AC polovičnej dĺžky, tzn. |XY|=1/2.|AC|
d) XMY je rovnostranný trojuholník