©RNDr. Gabriela Kövesiová, 2011

Planimetria

Rôzne výpočtové úlohy

Do prázdnych polí zapíšte vypočítané výsledky, desatinné čísla zaokrúhľujte na stotiny, miesto desatinnej čiarky píšte čiarku.Číslo úlohyZadanie úlohyOverenie výsledkuNápoveda...
č.1Trojuholník ABC má strany s dĺžkami c = 11 cm, a = 7 cm, b = 8 cm, D je päta výšky na stranu AB. Aký polomer má kružnica opísaná trojuholníku DBC?Polomer kružnice opísanej trojuholníku DBC je cm.Thalesova kružnica je nad priemerom...
č.2Pravouhlý lichobežník, má základne dĺžok 28 cm a 16 cm a dlhšie rameno má dĺžku 15 cm. Akú dĺžku má kratšie rameno tohto lichobežníka?Kratšie rameno má dĺžku cm.Pytagorova veta na "zvyšný" trojuholník...
č.3Štvoruholník ABCD je súmerný podľa jednej zo svojich uhlopriečok a dá sa mu opísať kružnica. Jeden z jeho vnútorných uhlov má veľkosť 70°. Akú veľkosť má najväčší vnútorný uhol štvoruholníka ABCD?Najväčší vnútorný uhol štvoruholníka ABCD má veľkosť °.Tetivový štvoruholník má súčet protiľahlých uhlov 180°...
č.4Dané sú dve pretínajúce sa kružnice, z ktorých jedna má 3-krát väčší polomer ako druhá. Ich spoločná tetiva je vzdialená od stredov týchto kružníc 1 cm resp. 9 cm.
Aká je dĺžka tejto spoločnej tetivy?
Dĺžka tejto spoločnej tetivy je cm.Pytagorova veta dvakrát, sústava 2 rovníc...
č.5Bod D je vnútorný bod trojuholníka ABC. Bodmi A,B,C a D sú určené 3 rôzne štvoruholníky (ABCD, ABDC, ADBC), ktorých obsahy sú 10 cm2, 12 cm2 a 15 cm2. Aký je obsah trojuholníka ABC?Obsah trojuholníka ABC je cm2.Niečo je započítané viackrát...
č.6V trojuholníku ABC je stredná priečka EF, EF || AB. Ak obsah lichobežníka ABFE je
24 cm2, aký je potom obsah trojuholníka EFC?
Obsah trojuholníka EFC je cm2.Stredná priečka delí aj výšku na polovicu...
č.7Aký najväčší obsah v cm2 môže mať trojuholník ABC, v ktorom má strana a dĺžku 7 cm a ťažnica ta má dĺžku 16 cm?Obsah trojuholníka ABC je cm2.Aká je maximálna výška?...
č.8V trojuholníku ABC ležia oproti stranám a, b, c uhly α, β, γ (v tomto poradí), kde α = 35°, β = 75°. Zoraďťe strany a, b, c od najkratšej po najdlhšiu. < < Oproti najdlhšej strane je najväčší uhol...