© RNDr. Gabriela Kövesiová 2015

Pytagorova veta

Planimetria

Vyriešte úlohy v zošite a do polí zapíšte požadované výsledky.

Úloha č. 1
Aké rozmery má monitor počítača, ak je 23 palcový (1 palec = 2,54 cm) a pomer šírky a výšky obrazovky je 16 : 9. Výsledky uveďte zaokrúhlené na desatiny cm.
šírka = cm
výška = cm
Úloha č. 2
Zistite, či trojuholník so stranami:
a) 2n, n2 + 1, n2 - 1 (n > 2) je pravouhlý.
b) u2 - v2, 2uv, u2 + v2 je pravouhlý.
a) áno/nie:
b) áno/nie:
Úloha č. 3
Na polkružnici k s priemerom |XY| = 30 cm je daný bod Z tak, že jeho vzdialenosť od X je 24 cm. Určte vzdialenosť bodu Z od priamky XY. (pomôcka: obsah trojuholníka sa nemení)
v = cm
Úloha č. 4
Vypočítajte dĺžku tetivy kružnice s polomerom r = 82 cm, ak jej vzdialenosť od stredu kružnice je 18 cm.
dĺžka tetivy = cm
Úloha č. 5
V rovnostrannom trojuholníku so stranou dĺžky "a" vyjadrite jeho výšku. Vyberte správnu možnosť z ponúkaných:
A (1/2).a       B (3/2).a       C (√3/2).a       D (√2/2).a
správna odpoveď:
Úloha č. 6
Označme dĺžku hrany kocky x. Vyjadrite dĺžku stenovej uhlopriečky a telesovej uhlopriečky tejto kocky.
Vyberte správnu možnosť z ponúkaných:
A 3x       B 2x       C3x       D2x
Napíšte písmeno správnej možnosti:

stenová uhlopriečka
telesová uhlopriečka