©RNDr. Gabriela Kövesiová, 2011

Dvojice uhlov na rovnobežkách

Planimetria

Rozhodni o pravdivosti nasledujúcich tvrdení.
dvojice2.png
Ak sú priamky a, b rovnobežné, tak súhlasné uhly na priečke UV sú zhodné.
Ak sú susedné uhly zhodné, tak sú pravé.
Ak striedavé uhly na priečke UV sú zhodné, tak priamky a, b nie sú rovnobežné.
Ak priamky a, b nie sú rovnobežné, tak súhlasné uhly na priečke UV nie sú zhodné.
Susedné uhly majú vždy rovnakú veľkosť.
Ak sú priamky a, b rovnobežné, tak súčet priľahlých uhlov je priamy uhol.
Ak striedavé uhly na priečke UV nie sú zhodné, tak priamky a, b nie sú rovnobežné.
Vrcholové uhly ku striedavým sú súhlasné.