© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2011

Lineárna funkcia

Z nasledujúcich možností označte všetky funkcie, ktorých graf pretína y-ovú os v rovakom bode ako graf funkcie f: y = 0,5x + 2