© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2011

Kvadratická funkcia

Súradnice vrchola paraboly

Upravte všeobecný tvar kvadratickej funkcie na vrcholový (úpravou na štvorec) a určte z neho súradnice vrchola grafu kvadratickej funkcie. Na základe súradníc vrchola a náčrtu grafu funkcie zistite, koľko má reálnych koreňov kvadratická funkcia.
y = x2−4x+5
y = 2x2+16x+30
y = −x2+2x−1
y = 3x2−6x+2
y = 1/2x2+3/2
y = −2x2+3x−4
y = −5x2−20x−20