© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2011

Lineárna funkcia

Vlastnosti lineárnej funkcie

Z ponúkaných funkcií (rozbaľte zoznam pri šípke) vyberte tú, ktorej graf spĺňa požadované kritériá.

priamka prechádzajúca cez počiatok [0; 0]:
priamka pretínajúca y-ovú os v 2:
priamka rovnobežná s priamkou y = 5x + 2:
klesajúca priamka:
priamka pretínajúca x-ovú os v bode -1:
rastúca priamka pretínajúca y-ovú os v jednotke:
rovnobežná priamka s y = 2x + 5:
priamka prechádzajúca bodom [1; 5]:
priamka rovnobežná s x-ovou osou: