Umiestnenie maturantov na VŠ

Školský rok 2019/2020

V školskom roku 2019/2020 maturovalo 25 žiakov z triedy IV.A. Z toho 24 žiakov si podalo prihlášku na VŠ - 96 %. V štúdiu na VŠ pokračuje 24 žiakov (100 % z tých, ktorí si podali prihlášku na VŠ), 1 žiak je vedený na UPSVaR.

Vysoká škola

Fakulta

Počet prijatých absolventov

VŠE Praha (ČR) medzinárodné vzťahy 1
UK Bratislava lekárska 1
matematicko-fyzikálna 1
filozofická 1
právnická 1
humanitárnych štúdií 1
UMB Banská Bystrica medznárodných vzťahov 1
Akadémia PZ bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku 1
TU Košice elektrotechniky a informatiky 3
ekonomická 1
strojnícka 2
UPJŠ Košice lekárska 3
prírodovedecká 1
právnická 1
filozofická 1
PU Prešov fakulta športu 2
fakulta pedagogiky 1

Školský rok 2018/2019

V školskom roku 2018/2019 maturovalo 32 žiakov z tried VIII. OA a IV.A. Z toho 28 žiakov si podalo prihlášku na VŠ - 87,5 %. V štúdiu na VŠ pokračuje 25 žiakov (89,3 % z tých, ktorí si podali prihlášku na VŠ), 2 žiaci pokračujú v pomaturitnom štúdiu, 2 žiaci nastúpili do zamestnania a 3 žiaci sú vedení na UPSVaR.

Vysoká škola

Fakulta

Počet prijatých absolventov

Hanze University of Applied Sciences (NL) Communication & Multimedia Design, major Game Design 1
ČVUT v Prahe (ČR) informačných technológií 1
Mendelova univerzita v Brne (ČR) záhradnícka 1
Masarykova univerzita Brno (ČR) sociálnych štúdií 1
Karlova univerzita Hradec Králové (ČR) farmaceutická 1
TU Košice elektrotechniky a informatiky 4
BERG 1
strojnícka 1
UPJŠ Košice prírodovedecká 3
filozofická 1
právnická 1
lekárska 1
Ústav TVaŠ 1
EU Bratislava v KE podnikovohospodárska 1
PU Prešov filozofická 1
UK Bratislava manažmentu 1
UMB Banská Bystrica právnická 2
TU Trnava filozofická 1
TU Zvolen drevárska 1

Školský rok 2017/2018

V školskom roku 2017/2018 maturovalo 19 žiakov z triedy VIII. OA. Z toho 18 žiakov si podalo prihlášku na VŠ (94,7 %). V štúdiu na VŠ pokračuje 17 žiakov (94,4 % z tých, ktorí si podali prihlášku na VŠ), 2 žiaci – pracujúci.

Školský rok 2015/2016

V školskom roku 2015/2016 maturovalo 21 žiakov z tried VIII. OA a IV. A. Z toho 18 žiakov si podalo prihlášku na VŠ (85,7%). V štúdiu na VŠ pokračuje 17 žiakov (94,4 % z tých, ktorí si podali prihlášku na VŠ), 3 žiaci – pracujúci, 1 žiak - vojenská služba (profesionálna).

Vysoká škola

Fakulta

Počet prijatých absolventov

TU Košice Elektroniky a informatiky 3
Strojnícka 1
UPJŠ Košice Lekárska 1
Filozofická 1
PU Prešov Medzifakultné štúdium - f. športu a f. humanitných a prírodných vied - učiteľstvo 1
Pedagogická 1
Manažementu 1
UVLF Košice Všeobecné veterinárne lekárstvo 2
Farmácia 1
EU Bratislava Obchodná 1
Akadémia PZ   1
UK Praha Farmaceutická 1
Lekárska 1
VUT Brno Architektúry 1

Školský rok 2014/2015

V školskom roku 2014/2015 maturovalo 32 žiakov z tried VIII. OA a IV. A. Z toho 31 žiakov podalo prihlášku na VŠ (97 %). V štúdiu na VŠ pokračuje 30 žiakov (96,77 % z tých, ktorí si podali prihlášku na ďalšie štúdium).

Vysoká škola

Fakulta

Počet prijatých absolventov

TU Košice Ekonomická 2
Elektrotechniky a informatiky 2
BERG 2
UPJŠ Košice Lekárska 1
Filozofická 4
Prírodovedecká 3
Právnická 1
Ústav telesnej výchovy a športu 1
PU Prešov Fakulta športu 1
Pedagogická 1
Manažementu 1
UVLF Košice Všeobecné veterinárne lekárstvo 2
Farmácia 1
EU Bratislava Podnikovohospodárska 1
SPU Nitra Ekonomiky a manažmentu 1
UMB Banská Bystrica Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov 1
UK Praha Farmaceutická 1
Lekárska 1
Matematicko-fyzikálna 1
VŠCHT Praha Fakulta potravinářské a biochemické technologie 1
VŠMVV Praha Mezinárodní vztahy a diplomacie 1

Školský rok 2013/2014

V školskom roku 2013/2014 maturovalo 40 žiakov z tried VIII. OA a IV. A. Z toho 38 žiakov podalo prihlášku na VŠ (95 %). V štúdiu pokračuje 36 žiakov (97,25 % z tých, ktorí si podali prihlášku na ďalšie štúdium).

Vysoká škola

Fakulta

Počet prijatých absolventov

TU Košice Ekonomická 2
Elektrotechniky a informatiky 1
BERG 1
Hutnícka fakulta 1
Strojnícka 4
UPJŠ Košice Filozofická 5
Verejnej správy 2
Prírodovedecká 2
PU Prešov Fakulta športu 1
Filozofická 2
Manažementu 1
UVLF Košice Všeobecné veterinárne lekárstvo 4
SPU Nitra Ekonomiky a manažmentu 1
UCM Trnava Fakulta masmediálnej komunikácie 2
ŽU Žilina Fakulta riadenia a informatiky 1
Fakulta špeciálneho inžinierstva 1
UP Olomouc Prírodovedecká fakulta 1
STU Bratislava Fakulta chem. a potravinárskej technológie 2
AOSMRŠ Liptovský Mikuláš   1
Royal academy of arts Den Haag (Holandsko) KABS 1
Arts University Bournemouth (UK)   1

Školský rok 2011/2012

V školskom roku 2011/2012 končilo štúdium 42 žiakov, v štvorročnom štúdiu 24 žiakov a 18 žiakov oktávy.

Umiestnenie na VŠ

Počet žiakov

VŠ s technickým zameraním 6
VŠ so zameraním na prírodné vedy 4
VŠ so zameraním na všeobecné a zubné lekárstvo 4
VŠ so zameraním na humanitné vedy 12
VŠ s ekonomickým zameraním 7
VŠ so zameraním na veterinárne lekárstvo 2
VŠ so zameraním na bezpečnostné manažérstvo 1

V školskom roku 2011/2012 maturovalo 42 žiakov z tried VIII.OA a IV.A. Z toho 36 žiakov (85,7%) pokračuje v štúdiu na VŠ, do zamestnania nastúpili 2 žiaci (4,7%) a bez zamestnania ostali 4 žiaci (9,5%).

Školský rok 2010/2011

V školskom roku 2010/2011 končilo štúdium 50 žiakov, v štvorročnom štúdiu 24 žiakov a 26 žiakov oktávy.

Umiestnenie na VŠ

Počet žiakov

VŠ s technickým zameraním 16
VŠ so zameraním na prírodné vedy 4
VŠ so zameraním na právo 2
VŠ so zameraním na humanitné a sociálne vedy 8
VŠ s ekonomickým zameraním 3
VŠ so zameraním na veterinárne lekárstvo 1
VŠ so zameraním na pedagogiku 1
VŠ so zameraním na verejnú správu 1
VŠ so zameraním na masmediálnu komunikáciu 1
VŠ so zameraním na bezpečnostné manažérstvo 1
VŠ so zameraním na telovýchovu a šport 1
VŠ so zameraním na teológiu 1

Na vysoké školy bolo prijatých 40 žiakov, do zamestnania nastúpili 2 žiaci, na pomaturitné štúdium prijali 3 žiakov a bez zamestnania ostali 5 žiaci.

Školský rok 2009/2010

V školskom roku 2009/2010 končilo štúdium 53 žiakov, v štvorročnom štúdiu 28 žiakov a 25 žiakov VIII.OA.

Umiestnenie na VŠ

Počet žiakov

VŠ s technickým zameraním 11
VŠ so zameraním na prírodné vedy 7
VŠ so zameraním na humanitné a sociálne vedy 6
VŠ s ekonomickým zameraním 6
VŠ so zameraním na medicínu 5
VŠ so zameraním na špeciálnu pedagogiku 1
VŠ so zameraním na verejnú správu 2
VŠ so zameraním na bezpečnostné manažérstvo 1

Na vysoké školy bolo prijatých 39 žiakov, do zamestnania nastúpili 2 žiaci a bez zamestnania ostali 12 žiaci.

Školský rok 2008/2009

V šk. roku 2008/2009 končilo 31 žiakov oktávy a 39 žiakov štvorročného štúdia.

Umiestnenie na VŠ

Počet žiakov

VŠ s technickým zameraním 24
VŠ so zameraním na prírodné vedy 2
VŠ so zameraním na poľnohospodárstvo 1
VŠ so zameraním na štúdium jazykov 6
VŠ s ekonomickým zameraním 9
VŠ so zameraním na medicínu 4
VŠ so zameraním na farmáciu 1
VŠ so zameraním na verejnú správu 3
VŠ so zameraním na sociálnu prácu 3
VŠ so zameraním na právo 2
VŠ so zameraním na masmediálnu komunikáciu 2
VŠ so zameraním na teológiu 1
VŠ so zameraním na bezpečnostné manažérstvo 1

Počet maturantov v mimoriadnom termíne - 1 (je prijatý na VŠ)

Školský rok 2007/2008

V šk. roku 2007/2008 končilo 25 žiakov oktávy a 33 žiakov 4.A triedy.

Umiestnenie na VŠ

Počet žiakov

VŠ s technickým zameraním 14
VŠ so zameraním na prírodné vedy 9
VŠ so zameraním na humanitné a sociálne vedy 9
VŠ s ekonomickým zameraním 7
VŠ so zameraním na medicínu 1
VŠ so zameraním na farmáciu 2
VŠ so zameraním na učiteľstvo v predškolských a špeciálnych zariadeniach 1
VŠ so zameraním na verejnú správu 1
VŠ so zameraním na právo 1
VŠ so zameraním na masmediálnu komunikáciu 1
VŠ so zameraním na teológiu 1
VŠ so zameraním na šport a rekreáciu 2
VŠ so zameraním na bezpečnostné manažérstvo 2

Školský rok 2006/2007

V školskom roku 2006/2007 končilo štúdium 26 žiakov oktávy, 24 žiakov 4.A a 22 žiakov 4.B triedy, ktorá mala rozšírené vyučovanie cudzích jazykov.

Umiestnenie na VŠ

Počet žiakov

VŠ s technickým zameraním 23
VŠ so zameraním na prírodné vedy 7
VŠ so zameraním na humanitné a sociálne vedy 13
VŠ s ekonomickým zameraním 5
VŠ so zameraním na medicínu 4
VŠ so zameraním na farmáciu 2
VŠ so zameraním na učiteľstvo 1. stupna ZŠ 2
VŠ so zameraním na verejnú správu 2
VŠ so zameraním na právo 1
VŠ so zameraním na masmediálnu komunikáciu 2
VŠ s vojenským zameraním 1
VŠ so zameraním na umenie a architektúru 3
VŠ so zameraním na bezpečnostné manažérstvo 2

Školský rok 2005/2006

V školskom roku 2005/2006 maturovalo 63 žiakov. Na vysokých školách sa umiestnilo 53 žiakov (t.j. 84 %), na nadstavbové štúdium bol prijatý jeden žiak, do zamestnania nastúpilo 5 žiakov, 4 žiaci sú bez zamestnania, resp. nemáme informácie.

Umiestnenie na VŠ

Počet žiakov

VŠ s technickým zameraním 15
VŠ so zameraním na prírodné vedy 4
VŠ so zameraním na humanitné a sociálne vedy 6
VŠ s ekonomickým zameraním 5
VŠ so zameraním na medicínu 3
VŠ so zameraním na veterinárne lekárstvo 1
VŠ so zameraním na farmáciu 1
VŠ so zameraním na ucitelstvo v preškolských a špeciálnych zariadeniach a na ucitelstvo na 1. stupni ZŠ 3
VŠ so zameraním na verejnú správu 2
VŠ so zameraním na právo 2
VŠ so zameraním na masmediálnu komunikáciu 1
VŠ s polnohospodárskym zameraním 5
VŠ s vojenským zameraním 1
VŠ so zameraním na umenie a architektúru 4

Školský rok 2004/2005

V školskom roku 2004/2005 maturovalo 57 žiakov. Na vysokých školách sa umiestnilo 38 žiakov, v zahranicí študujú 3 žiaci. Na pomaturitné štúdium bol prijatý 1 žiak. O ostatných nemáme informácie, resp. neštudujú na VŠ ani na pomaturitnom štúdiu.

Umiestnenie

Pocet žiakov

Technická univerzita Košice 16
Prešovská univerzita v Prešove 4
Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach 9
Univerzita veter. lekárstva v Košiciach 1
Technická univerzita vo Zvolene 1
Ekonomická univerzita v Košiciach 1
Ekonomická univerzita v Bratislave 2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2
Poľnohospodárska univerzita v Nitre 2
VŠ v zahraničí 3
Pomaturitné štúdium 1

Školský rok 2003/2004

V školskom roku 2003/2004 maturovalo 59 žiakov. Na vysokých školách sa umiestnilo 48 žiakov, 4 žiaci boli prijatí na pomaturitné štúdium.

Umiestnenie

Počet žiakov

Technická univerzita Košice 24
Prešovská univerzita v Prešove 6
Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach 8
Univerzita veter. lekárstva v Košiciach 1
Trnavská univerzita v Trnave 4
Žilinská univerzita v Žiline 1
Ekonomická univerzita v Bratislave 1
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2
Univerzita Komenského v Bratislave 1
Pomaturitné štúdium 4

...späť