IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie

logoProjektu

Základné informácie o projekte

Názov projektu:
IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie

ITMS kód projektu
312011F057

Prioritná os:
Vzdelávanie

Spolufinancované:
Európsky sociálny fond

Operačný program:
Ľudské zdroje

Strategický cieľ projektu:
Vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT.

Trvanie projektu:
09/2017 – 08/2020

Hlavné aktivity projektu

  • Implementovať do ŠkVP nový predmet: Informatika v prírodných vedách a matematike
  • Využívať vo výučbe v projekte vytvorené inovatívne metodiky
  • Zapojiť učiteľov do vzdelávania a testovania ECDL
  • Vytvoriť pre žiakov priestor pre zapojenie sa do popularizačných a mimoškoslkých aktivít
  • Využiť kapacity projektu pre zapojenie učiteľov informatiky, matematiky, prírodných a technických vied do kontinuálneho vzdelávania učiteľov
  • Zapojiť učiteľov informatiky aj ďalších predmetov do popularizačných prednášok realizovaných na jednotlivých partnerských univerzitách špecialistami zo združenia ITAS, iných regionálnych firiem a vysokoškolskými učiteľmi danej univerzity
  • Využiť kapacity projektu pre účasť učiteľov informatiky na exkurziách v IT firmách

Cieľová skupina

  • Pedagogickí a odborní zamestnanci gymnázia
  • Žiaci gymnázia vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami