ÚRADNÁ TABUĽA

OZNAM
27. 09. 2022

Voľby do Školského parlamentu sa uskutočnia dňa 30. septembra 2022 v čase od 10.15 hod. Zoznam kandidátov nájdete v dokumente: zoznam kantidátov do ŠP.

Výzva na predkladanie cenovej ponuky
19. 02. 2021

Výzva na predkladanie cenovej ponuky za účelom vykonania prieskumu trhu z dôvodu výberu dodávateľa na súbor učebných pomôcok.
Dokumenty:
Výzva na predkladanie cenovej ponuky - súbor učebných pomôcok,
Návrh kúpnej zmluvy - súbor učebných pomôcok,
Návrh na plnenie kritérií - príloha č.1,
Čestné vyhlásenie - príloha č.3,

Výzva na predkladanie cenovej ponuky
28. 12. 2020

Výzva na predkladanie cenovej ponuky za účelom vykonania prieskumu trhu z dôvodu výberu dodávateľa na súbor učebných pomôcok.
Dokumenty:
Výzva na predkladanie cenovej ponuky - súbor učebných pomôcok,
Návrh kúpnej zmluvy - súbor učebných pomôcok,
Návrh na plnenie kritérií - príloha č.1,
Čestné vyhlásenie - príloha č.3,

Zámery
14.07.2020

zámer na prenájom nebytového priestoru
oznam o možnosti prenájmu telocvične

Výzva na predkladanie cenovej ponuky
27. 02. 2020

Výzva na predkladanie cenovej ponuky za účelom vykonania prieskumu trhu z dôvodu výberu dodávateľa na IKT.
Dokumenty:
Výzva na predkladanie cenovej ponuky - IKT,
Návrh kúpnej zmluvy - IKT,
Návrh na plnenie kritérií - príloha č.1,
Čestné vyhlásenie - príloha č.3,

Výzva na predkladanie cenovej ponuky
27. 02. 2020

Výzva na predkladanie cenovej ponuky za účelom vykonania prieskumu trhu z dôvodu výberu dodávateľa na knihy.
Dokumenty:
Výzva na predkladanie cenovej ponuky - knihy,
Návrh kúpnej zmluvy - knihy,
Návrh na plnenie kritérií - príloha č.1,
Čestné vyhlásenie - príloha č.3,

Darcovstvo krvi - KSK

daruj krv Pre benefity klikni na obrázok.

Zámer na prenájom
21. 05. 2019

Zámer na prenájom I. nebytových priestorov na ulici Školská 13, Moldava nad Bodvou,
zámer na prenájom II. nebytových priestorov na ulici Školská 13, Moldava nad Bodvou.

Výzva na predkladanie cenovej ponuky
14. 02. 2019

Výzva na predkladanie cenovej ponuky za účelom vykonania prieskumu trhu z dôvodu výberu dodávateľa na stavebné práce (oprava drevenej parketovej podlahy v telocvični).
Dokumenty:
Výzva na predkladanie cenovej ponuky,
Príloha č.1,
vzor - Rozpočet,
vzor - návrh na plnenie kritérií,
Príloha č.2.

Výzva na predkladanie cenovej ponuky
09. 10. 2018

Dovoľujeme si Vás týmto požiadať o cenovú ponuku v rámci prieskumu trhu na predmet zákazky s názvom: Sanácia drevených parkiet v 4 učebniach na Gymnáziu Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou.
Pri zadávaní predmetnej zákazky postupujeme podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých v znení neskorších predpisov. V prílohe Vám zasielame Výzvu na predloženie ponuky, v ktorej je uvedená špecifikácia požadovaného predmetu zákazky a ďalšie podmienky. Výzva: sanácia drevených parkiet. Vzor cenovej ponuky je TU.
Ďalšie dokumenty: návrh na plnenie kritérií, zadanie-rozpočet.

Zámer na prenájom
31. 07. 2018

Zámer na prenájom časti spoločného priestoru v budove Gymnázia Štefana Moysesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou (samoobslužný desiatový automat)

Zámer na prenájom
23. 04. 2018

Zámer na prenájom nebytových priestorov v budove Gymnázia Štefana Moysesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou

Výzva
17. 07. 2017

-> Výzva na predloženie ponuky k zmluve o dielo: Oprava priestorov telocvične - oprava podhľadu, okien, elektroinštalácie a obloženia stien - VÝZVA + VÝKAZ VÝMER

Zámer na prenájom
05. 04. 2017

-> ZÁMER NA PRENÁJOM nebytových priestorov v Moldave nad Bodvou - bližšie informácie

VÝZVA
01. 12. 2016

-> výzva na predloženie ponuky pozáručný servis tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírok...

KREDITY
05. 09. 2016

-> informácia o uznaných kreditoch pedagogických zamestnancov

Zámer na prenájom
12. 08. 2016

Gymnázium Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou ponúka na prenájom nižšie špecifikované nebytové priestory. Bližšie informácie TU.

Zámer na prenájom
20. 04. 2016

Gymnázium Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou ponúka na prenájom nižšie špecifikované nebytové priestory, pre účely výchovnovzdelávacej činnosti v objekte Gymnázia Štefana Moysesa na Školskej ulici č.13 v Moldave nad Bodvou. Zámer na prenájom.

Smernica KSK
21. 05. 2015

Smernica Podnety protispoločenskej činnisti.

OZNAM
20. 09. 2015

Gymnázium Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou Vás pozýva na výstavu prác k projektu Art without borders, realizovaného prostredníctvom grantovej podpory Medzinárodného vyšehradského fondu. Výstava je prístupná verejnosti od 1.10.2015 do 16.10.2015 vo Verejnej knižnici Jana Bocatia v Košiciach.

OZNAM
16. 09. 2015

ZÁMER NA PRENÁJOM nebytových priestorov v Moldave nad Bodvou za účelom:
- prevádzkovania školského bufetu
- umiestnenia samoobslužného nápojového automatu