ÚRADNÁ TABUĽA

Výzva na predkladanie cenovej ponuky
14. 02. 2019

Výzva na predkladanie cenovej ponuky za účelom vykonania prieskumu trhu z dôvodu výberu dodávateľa na stavebné práce (oprava drevenej parketovej podlahy v telocvični).
Dokumenty:
Výzva na predkladanie cenovej ponuky,
Príloha č.1,
vzor - Rozpočet,
vzor - návrh na plnenie kritérií,
Príloha č.2.

Výzva na predkladanie cenovej ponuky
09. 10. 2018

Dovoľujeme si Vás týmto požiadať o cenovú ponuku v rámci prieskumu trhu na predmet zákazky s názvom: Sanácia drevených parkiet v 4 učebniach na Gymnáziu Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou.
Pri zadávaní predmetnej zákazky postupujeme podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých v znení neskorších predpisov. V prílohe Vám zasielame Výzvu na predloženie ponuky, v ktorej je uvedená špecifikácia požadovaného predmetu zákazky a ďalšie podmienky. Výzva: sanácia drevených parkiet. Vzor cenovej ponuky je TU.
Ďalšie dokumenty: návrh na plnenie kritérií, zadanie-rozpočet.

Zámer na prenájom
31. 07. 2018

Zámer na prenájom časti spoločného priestoru v budove Gymnázia Štefana Moysesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou (samoobslužný desiatový automat)

Zámer na prenájom
23. 04. 2018

Zámer na prenájom nebytových priestorov v budove Gymnázia Štefana Moysesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou

Výzva
17. 07. 2017

-> Výzva na predloženie ponuky k zmluve o dielo: Oprava priestorov telocvične - oprava podhľadu, okien, elektroinštalácie a obloženia stien - VÝZVA + VÝKAZ VÝMER

Zámer na prenájom
05. 04. 2017

-> ZÁMER NA PRENÁJOM nebytových priestorov v Moldave nad Bodvou - bližšie informácie

VÝZVA
01. 12. 2016

-> výzva na predloženie ponuky pozáručný servis tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírok...

KREDITY
05. 09. 2016

-> informácia o uznaných kreditoch pedagogických zamestnancov

Zámer na prenájom
12. 08. 2016

Gymnázium Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou ponúka na prenájom nižšie špecifikované nebytové priestory. Bližšie informácie TU.

Zámer na prenájom
20. 04. 2016

Gymnázium Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou ponúka na prenájom nižšie špecifikované nebytové priestory, pre účely výchovnovzdelávacej činnosti v objekte Gymnázia Štefana Moysesa na Školskej ulici č.13 v Moldave nad Bodvou. Zámer na prenájom.

Smernica KSK
21. 05. 2015

Smernica Podnety protispoločenskej činnisti.

OZNAM
20. 09. 2015

Gymnázium Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou Vás pozýva na výstavu prác k projektu Art without borders, realizovaného prostredníctvom grantovej podpory Medzinárodného vyšehradského fondu. Výstava je prístupná verejnosti od 1.10.2015 do 16.10.2015 vo Verejnej knižnici Jana Bocatia v Košiciach.

OZNAM
16. 09. 2015

ZÁMER NA PRENÁJOM nebytových priestorov v Moldave nad Bodvou za účelom:
- prevádzkovania školského bufetu
- umiestnenia samoobslužného nápojového automatu