História

 • Ladislav Kucera Začiatky stredného školstva v meste siahajú do šk. roku 1954/1955, kedy bol otvorený prvý ročník Jedenásťročnej strednej školy v Moldave nad Bodvou. Jej prvým riaditeľom bol Ladislav Kučera (na obrázku vpravo).
 • zväčšiť obrázok Škola združovala triedy s vyučovacím jazykom slovenským aj maďarským, nakoľko okolie Moldavy je národnostne zmiešaným územím. Prví žiaci maturovali v roku 1957 (na obrázku vľavo). Vlastnú novú budovu, v ktorej sídli dodnes, škola získala v r. 1958. V roku 1961 bola škola premenovaná na Strednú všeobecnovzdelávaciu školu s vyučovacím jazykom slovenským.
 • Michal Bojko Významným dňom v histórii školy sa stal 1.december 1970, keď bola vydaná zriaďovacia listina o vzniku gymnázia v Moldave nad Bodvou. Slovenské gymnázium sa tak stalo organizačne samostatným, s osobitným riaditeľstvom, ktorým bol neskôr poverený vtedajší zástupca Michal Bojko (na obrázku vpravo). Do tých čias mala spomenutá škola spolu so základnou deväťročnou školou spoločné riaditeľstvo.
 • zväčšiť obrázok V dňoch 14.-16.júna 1973 sa konali maturitné skúšky posledného ročníka strednej všeobecnovzdelávacej školy. Odvtedy škola pripravuje študentov v štvorročnom gymnaziálnom štúdiu, ktoré sa delilo na humanitnú a prírodovednú vetvu. Na obrázku vľavo je tablo prvej triedy štvorročného gymnázia.
 • Od školského roku 1979/80 sú všetky triedy gymnázia orientované na prírodovedné predmety.
  Koncom 80.rokov úsilie pedagógov smerovalo k vytvoreniu podmienok pre vyučovanie informatiky a výpočtovej techniky. Začalo sa s budovaním odbornej učebne a získavaním dostupnej výpočtovej techniky. Vedenie školy sa navyše rozhodlo vybudovať učebne zemepisu, strojárstva a jazykov.
 • zväčšiť obrázokV decembri 1994 sa rozhodlo o zriadení osemročného gymnázia. Od 1.septembra 1995 bola škola Ministerstvom školstva SR zaradená do siete osemročných gymnázií so zameraním na biológiu a chémiu. Prví absolventi osemročného gymnázia sú na obrázku vpravo. V súčasnosti sa na škole študuje v štyroch ročníkoch štvorročného gymnázia a v ôsmych ročníkoch osemročného gymnázia.
 • Ďalším medzníkom v histórii bol 18.september 1998, keď na základe úspechov v rôznych súťažiach a olympiádach a výborných výchovno-vyučovacích výsledkov, ktoré škola dosiahla od svojho vzniku, jej bol prepožičaný MŠ SR čestný názov Gymnázium Štefana Moysesa Moldava nad Bodvou (viac informácií o Š. Moysesovi nájdete tu).

Škola ako gymnázium pôsobila pod vedením nasledovných riaditeľov:

 • JK...Ján Kováč, 1970-1971
 • MB...PhDr. Michal Bojko, 1971-1991
 • AV...PhDr. Anastázia Vavríková, 1991-1996
 • LH...Mgr. Ľubomír Hiľovský, 1996-2000
 • JR...Ing. Jozef Reblán, 2001-2004
 • JF...RNDr. Janka Fulínová, 2005-2009
 • ZB...RNDr. Zuzana Borovská, 2009-2019
 • CsN...RNDr. Csilla Nagyová, 2019-súčasnosť