Zameranie školy

Škola je koncipovaná ako škola poskytujúca všeobecné vzdelanie. Jej zámerom je, aby žiak získal nevyhnutný vzdelanostný základ na pokračovanie vo vzdelávaní, aby si vedel vybrať optimálnu cestu k svojej študijnej a profesijnej kariére, aby bol pripravený pre pracovný a mimopracovný život. Predpokladom dosiahnutia týchto cieľov je kvalifikovanosť pedagogického zboru, jeho vhodné zloženie, čo škola spĺňa. Do výučby sa zavádzajú moderné učebné postupy a prístupy, ktoré umožňujú rozvíjať kľúčové kompetencie absolventov.

Úplné stredné vzdelanie – vyššie sekundárne vzdelanie ISCED 3A – získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka štvorročného a osemročného štúdia a vykonaním maturitnej skúšky. Dokladom o vzdelaní je vysvedčenie o maturitnej skúške. Absolvent gymnázia môže pokračovať v následnom vzdelávaní na vysokej škole – terciálna úroveň ISCED 5, prípadne v rôznych formách nadstavbového alebo pomaturitného štúdia na úrovni ISCED 4 – postsekundárne neterciálne vzdelávanie alebo vstúpiť na trh práce.

V Gymnáziu Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou študujú žiaci v 4-ročnom a 8-ročnom štúdiu. V rámci školského vzdelávacieho programu škola ponúka tri zamerania:

Práca s informáciami v modernej spoločnosti tento blok je zameraný na rozvoj komunikačných zručností a na predmety vzdelávacích oblastí človek a spoločnosť a jazyk a komunikácia. Možnosť profilácie žiaka je zabezpečená v rámci predmetov masmediálna komunikácia, mediálna výchova, umenie a kultúra a pomocou voliteľných predmetov a seminárov v treťom a štvrtom ročníku.
Človek a prostredie – tento blok je zameraný na predmety vzdelávacích oblasti človek a príroda, jazyk a komunikácia a predmet geografia, s posilnenou časovou dotáciou pre vzdelávaciu oblasť človek a príroda. Možnosť vlastnej profilácie žiaka je zabezpečená v rámci predmetu prírodovedné praktiká v II. ročníku a pomocou voliteľných predmetov a seminárov v treťom a štvrtom ročníku.
Človek a technika– tento blok bude zameraný na predmety vzdelávacích oblasti zameraných na predmety rozvíjajúce technické vzdelávanie, s posilnenou časovou dotáciou v informatike v prvom ročníku a matematiky v druhom ročníku a s možnosťou vlastnej profilácie žiaka pomocou voliteľných predmetov v treťom a štvrtom ročníku.

V daných zameraniach škola ponúka v 1. a 2. ročníku štvorročného štúdia a 5. a 6. ročníku osemročného štúdia možnosť voľby daného zamerania formou krúžkov, v 3. a 4. ročníku štvorročného a 7. a 8. ročníku osemročného štúdia formou voliteľného predmetu v 2 hodinovej časovej dotácii resp. v 4 hodinovej časovej dotácii (viď tabuľka).

Ďalšie vzdelávanie v cudzích jazykoch bude umožnené študentom školy v Jazykovej škole.

Zameranie:
2-hodinové semináre
4-hodinové semináre
Práca s informáciami v modernej spoločnostiSeminár z dejepisu
Seminár z geografie
Spoločenskovedný seminár
Literárny seminár
Konverzácia v anglickom jazyku
Konverzácia v nemeckom jazyku
Seminár z umenia a kultúry
 
Človek a prostredieSeminár z fyziky
Seminár z biológie
Seminár z chémie
Človek a technikaCvičenia z matematiky
Seminár z informatiky
Seminár z matematiky