f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Zameranie školy

Škola je koncipovaná ako škola poskytujúca všeobecné vzdelanie. Jej zámerom je, aby žiak získal nevyhnutný vzdelanostný základ na pokračovanie vo vzdelávaní, aby si vedel vybrať optimálnu cestu k svojej študijnej a profesijnej kariére, aby bol pripravený pre pracovný a mimopracovný život. Predpokladom dosiahnutia týchto cieľov je kvalifikovanosť pedagogického zboru, jeho vhodné zloženie, čo škola spĺňa. Do výučby sa zavádzajú moderné učebné postupy a prístupy, ktoré umožňujú rozvíjať kľúčové kompetencie absolventov.

Úplné stredné vzdelanie – vyššie sekundárne vzdelanie ISCED 3A – získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka štvorročného a osemročného štúdia a vykonaním maturitnej skúšky. Dokladom o vzdelaní je vysvedčenie o maturitnej skúške. Absolvent gymnázia môže pokračovať v následnom vzdelávaní na vysokej škole – terciálna úroveň ISCED 5, prípadne v rôznych formách nadstavbového alebo pomaturitného štúdia na úrovni ISCED 4 – postsekundárne neterciálne vzdelávanie alebo vstúpiť na trh práce.

V Gymnáziu Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou študujú žiaci v 4-ročnom a 8-ročnom štúdiu. V rámci školského vzdelávacieho programu škola ponúka tri zamerania:

Práca s informáciami v modernej spoločnosti tento blok je zameraný na rozvoj komunikačných zručností a na predmety vzdelávacích oblastí človek a spoločnosť a jazyk a komunikácia. Možnosť profilácie žiaka je zabezpečená v rámci predmetov masmediálna komunikácia, mediálna výchova, umenie a kultúra a pomocou voliteľných predmetov a seminárov v treťom a štvrtom ročníku.
Človek a prostredie – tento blok je zameraný na predmety vzdelávacích oblasti človek a príroda, jazyk a komunikácia a predmet geografia, s posilnenou časovou dotáciou pre vzdelávaciu oblasť človek a príroda. Možnosť vlastnej profilácie žiaka je zabezpečená v rámci predmetu prírodovedné praktiká v II. ročníku a pomocou voliteľných predmetov a seminárov v treťom a štvrtom ročníku.
Človek a technika– tento blok bude zameraný na predmety vzdelávacích oblasti zameraných na predmety rozvíjajúce technické vzdelávanie, s posilnenou časovou dotáciou v informatike v prvom ročníku a matematiky v druhom ročníku a s možnosťou vlastnej profilácie žiaka pomocou voliteľných predmetov v treťom a štvrtom ročníku.

V daných zameraniach škola ponúka v 1. a 2. ročníku štvorročného štúdia a 5. a 6. ročníku osemročného štúdia možnosť voľby daného zamerania formou krúžkov, v 3. a 4. ročníku štvorročného a 7. a 8. ročníku osemročného štúdia formou voliteľného predmetu v 2 hodinovej časovej dotácii resp. v 4 hodinovej časovej dotácii (viď tabuľka).

Ďalšie vzdelávanie v cudzích jazykoch bude umožnené študentom školy v Jazykovej škole.

Zameranie:
2-hodinové semináre
4-hodinové semináre
Práca s informáciami v modernej spoločnostiSeminár z dejepisu
Seminár z geografie
Spoločenskovedný seminár
Literárny seminár
Konverzácia v anglickom jazyku
Konverzácia v nemeckom jazyku
Seminár z umenia a kultúry
 
Človek a prostredieSeminár z fyziky
Seminár z biológie
Seminár z chémie
Človek a technikaCvičenia z matematiky
Seminár z informatiky
Seminár z matematiky