f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU

Dlhodobejšie projekty

Projekt MODERNIZÁCIA VZDELÁVACIEHO PROCESU NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH

  • modernizáciaprojekt je zameraný na inovovanie a zmodernizovanie obsahu vzdelávania a metód vo vyučovaní, na prípravu učiteľov s novými kompetenciami pre prácu v Modernej škole 21.storočia (pre žiakov menej memorovania, zaujímavejšie a pestrejšie hodiny, pre učiteľov lepšie možnosti na sebarealizáciu a nový systém kariérneho rastu). V praxi to znamená prípravu nového digitálneho obsahu pre modernizáciu vzdelávania učiteľov stredných škôl zo všetkých regiónov Slovenska.
  • trvanie projektu: 12/2008 – 11/2013
  • aktivity projektu: tu
  • prínos pre školu: 8 PC a dataprojektor
  • zapojení učitelia: Mgr. Peter Attres, Mgr. Iveta Bradová, Mgr. Judita Bačová
  • predmety: dejepis, matematika, fyzika

Projekt OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE

  • obnoviteľné zdroje energie cieľom projektu je zlepšenie stavu životného prostredia a racionálne využívanie obnoviteľných zdrojov energie, zníženie prevádzkových nákladov na vykurovanie a zvýšenie úrovne zhodnotenia domácich zdrojov energie. Podstatou projektu je inštalácia technológie na využívanie obnoviteľných zdrojov energie - solárne a tepelné čerpadlá a zariadenia na využívanie biopaliva. Viac o projekte sa dozviete na stránke projektu www.tokona.sk

Projekt INFOVEK

  • INFOVEK cieľom projektu je vybudovať na stredných školách informačné učebne, vybavené v priemere desiatimi počítačmi napojenými na internet. V tomto projekte však nejde len o to zaviesť internet do všetkých škôl. Samozrejme spolu s technickou realizáciou tohto projektu bude musieť ísť ruka v ruke naučenie žiakov ako internet používať, aby dostali do ruky možnosť všetky tie fantastické možnosti, ktoré celosvetová informačná sieť poskytuje, využívať. To pochopiteľne nie je možné bez znalostí anglického jazyka. Preto sa bude musieť spustiť program masovej výučby anglického jazyka. Viac o projekte sa dozviete na stránke projektu www.infovek.sk