f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Prijímačky

AKTUÁLNY OZNAM -
prijímačky a prihlášky počas pandémie

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) určuje termíny, organizáciu a hodnotenie prijímania na vzdelávanie v stredných školách takto:

Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích programov a prijímacie konanie do učebných odborov sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020.

Prijímačky - štvorročné štúdium  

-> kritériá na PS na šk. rok 2020/2021
-> dôležité informácie k PS na šk. rok 2020/2021

Dôležité termíny pre 4-ročné štúdium:

  • Do 15.05.2020 uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí prihlášku cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na adresu skola@gymmoldava.sk alebo poštou na adresu strednej školy. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nevyžaduje.
  • Do 29.05.2020 riaditeľ školy rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle školy alebo výveske školy.
  • Do 04.06.2020 zákonný zástupca uchádzača oznámi, či žiak nastúpi alebo nenastúpi na strednú školu. (vzor tlačiva: Závazné potvrdenie o nastúpeni/nenastúpení)
  • Do 05.06.2020 riaditeľ školy zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest na webovom sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy.
  • Do 15.06.2020 riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy zverejní rozhodnutie o tom, či sa na škole uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet miest.
  • Do 23.06.2020 sa uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet miest.
  • Do 25.06.2020 riaditeľ strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle školy alebo výveske školy.
  • Do 30.06.2020 zákonný zástupca uchádzača oznámi, či žiak nastúpi alebo nenastúpi na strednú školu. (vzor tlačiva: Závazné potvrdenie o nastúpeni/nenastúpení)
Ďalšie informácie:
www.minedu.sk/data/att/16213.pdf
www.minedu.sk/data/att/16206.pdf
www.minedu.sk/data/att/16223.pdf

Informácie

Podrobnejšie informácie o našej škole získate kedykoľvek priamo v našej škole, alebo na tel.č. 055 / 460 21 38.