Prijímačky

BEZPLATNÉ
PREDPRIJÍMAČKOVÉ KURZY

Pre uchádzačov o štúdium na našej škole ponúkame bezplatné predprijímačkové kurzy, v pondelky (počnúc 19. 03. 2018), v čase od 14:30 do 15:15 hod.

Prijímačky - osemročné štúdium  

-> kritériá na PS na šk. rok 2018/2019

Dôležité termíny pre 8-ročné štúdium:

 • do 31. 3. 2018 - zverejnenie kritérií pre prijímacie skúšky na Gymnáziu Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou,
 • do 10. 4. 2018 – zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ ,
 • do 20. 4. 2018 – riaditeľ ZŠ odosiela prihlášku na gymnázium,
 • do 20. 4. 2018 – zákonný zástupca doručí riaditeľke gymnázia potvrdenia o umiestnení žiaka na predmetových olympiádach,
 • 14. 5. 2018: 1. kolo - 1. termín prijímacej skúšky,
 • 17. 5. 2018: 1. kolo - 2. termín prijímacej skúšky,
 • do 17. 5. 2018 riaditeľka gymnázia zverejní výsledky prijímacích skúšok a doručí rozhodnutia o úspešnom / neúspešnom vykonaní prijímacej skúšky,
 • do 30. 5. 2018 riaditeľka gymnázia uzavrie zápis prijatých uchádzačov.

Prijímačky - štvorročné štúdium  

-> kritériá na PS na šk. rok 2018/2019

Dôležité termíny pre 4-ročné štúdium:

 • do 31. 3. 2018 - zverejnenie kritérií pre prijímacie skúšky na Gymnáziu Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou,
 • do 10. 4.2018 – zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ,
 • do 20. 4. 2018 – riaditeľ ZŠ odosiela prihlášku na gymnázium,
 • do 20. 4. 2018 – zákonný zástupca doručí riaditeľke gymnázia potvrdenia o umiestnení žiaka na predmetových olympiádach,
 • do 23. 4. 2018 – riaditeľka gymnázia rozhodne o prijatí bez prijímacej skúšky v súlade s § 65 ods. 5 zákona 245/2008 v platnom znení (uchádzačom, ktorí nespĺňajú podmienky prijatia bez prijímacej skúšky bude doručená pozvánka na prijímaciu skúšku),
 • 14. 5. 2018: 1. kolo - 1. termín prijímacej skúšky pre uchádzačov, ktorí nesplnia podmienky prijatia bez prijímacej skúšky,
 • 17. 5. 2018: 1. kolo - 2. termín prijímacej skúšky pre uchádzačov, ktorí nesplnia podmienky prijatia bez prijímacej skúšky,
 • do 17. 5. 2018 – riaditeľka gymnázia zverejní výsledky prijímacích skúšok a odovzdá rozhodnutia o úspešnom / neúspešnom vykonaní prijímacej skúšky,
 • do 30. 5. 2018 - riaditeľka gymnázia uzavrie zápis prijatých uchádzačov.

Informácie

Podrobnejšie informácie o našej škole získate kedykoľvek priamo v našej škole, alebo na tel.č. 055 / 460 21 38.