PRIJÍMACIE SKÚŠKY na našu školu

OZNAM

Riaditeľstvo Gymnázia Štefana Moysesa V Moldave nad Bodvou oznamuje, že počet obsadených miest na študijný odbor 7902 J gymnázium po 1. kole prijímacích skúšok je 5 a počet voľných miest je 15.
Viac informácií získate na telefónnom čísle:0903 130 822 .

Výsledky prijímacieho konania pre šk. rok 2020/2021 - I.KOLO: výsledky

PRIJÍMACIE SKÚŠKY 2020/2021

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) určuje termíny, organizáciu a hodnotenie prijímania na vzdelávanie v stredných školách takto:

Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích programov a prijímacie konanie do učebných odborov sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020.


Kritériá na prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021: nové kritériá

Dôležité termíny a informácie: aktualizované

Ďalšie informácie:
www.minedu.sk/data/att/16213.pdf
www.minedu.sk/data/att/16206.pdf
www.minedu.sk/data/att/16223.pdf

ZUŠ - prihláška

kliknite: ZUS - prihlaska

Aktuality k spôsobu hodnotenia

Usmernenie na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 (aktualizácia): TU.

MŠVVŠ SR k situácii o koronavíruse

Vážení rodičia a milí študenti,
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania. Rozhodnutie ministra školstva v plnom znení nájdete TU.
Riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

V spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR vznikla webová stránka https://www.ucimenadialku.sk/, ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách v čase epidémie koronavírusu. Okrem iného v sekcii https://www.ucimenadialku.sk/podpora/ predstavuje podporné nástroje pre učiteľov, rodičov a žiakov.

Dištančné vyučovanie pokračuje

Vážení rodičia a milí študenti,

na základe získaných skúseností po prvých týždňoch dištančného vzdelávania pristupujeme k nastaveniu určitých pravidiel, ktoré majú pomôcť hlavne vám študentom, ale aj rodičom a učiteľom, keďže v tejto mimoriadnej situácii sme všetci spolu.
Veríme, že základom úspechu tejto formy vzdelávania je vzájomná komunikácia a vzájomný rešpekt. Vaša spätná väzba je pre nás dôležitá.

INFORMÁCIE K DIŠTANČNEJ FORME VZDELÁVANIA počas prerušenia vyučovania:
1. Dištančná forma online vzdelávania prebieha pomocou komunikačných platforiem, ako sú Zoom, Hangouts, Discord, Messenger.
2. Učiteľ poskytuje žiakom pokyny a domáce zadania na webových stránkach: gymmoldava.edupage.org a bezkriedy.sk.
3. Učiteľ komunikuje so žiakmi prostredníctvom webových stránok gymmoldava.edupage.org, bezkriedy.sk, sociálnych sietí, Messenger-u a email-u.
4. Žiak je povinný zúčastniť sa dištančného aj online prezenčného vzdelávania podľa vopred daného rozvrhu.
5. Učitelia jednotlivých predmetov budú zadávať žiakom úlohy podľa platného rozvrhu hodín v primeranom rozsahu a primeranej náročnosti s určením presného termínu na preštudovanie/vypracovanie.
6. Žiak odovzdáva zadania podľa pokynov učiteľov na zverejnenej platforme.
7. Žiak alebo rodič informuje triedneho učiteľa, prípadne vyučujúceho, o práceneschopnosti, prípadne iných dôvodoch, ktoré mu bránia aktívne sa zapájať do vzdelávania.
8. Žiak sa po dohode s vyučujúcim môže zúčastniť individuálnych/skupinových konzultácií.
9. Odporúčame rodičom dohliadnuť na denný režim svojich detí.

S úctou, Vaši učitelia

2 % z dane

Oznamujeme rodičom a priateľom školy, ktorí sa rozhodli aj v tomto roku venovať 2% dane z príjmu prostredníctvom rady rodičov našej škole, že svoje Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane /tlačivo si môžete stiahnuť zo stránky školy/ spolu s Potvrdením o zaplatení dane z príjmov/ môžete zaniesť osobne na príslušný daňový úrad alebo poslať poštou na adresu školy. Ďakujeme!!

Vážení rodičia, starí rodičia a priatelia školy,

aj tento rok sa na Vás obraciame s prosbou o 2% dane z príjmu. V predchádzajúcich rokoch nám tieto príspevky veľmi pomohli, preto Vás prosíme o pomoc aj tento rok. Ide o príspevok, ktorý nemusíte vyťahovať zo svojej peňaženky, ale sami rozhodnete o časti svojej dane, ktorá ide do štátneho rozpočtu. Stačí, keď vyplníte tlačivo, podpíšete ho a odovzdáte škole spolu s potvrdením dane od zamestnávateľa. Všetko ostatné vybavíme za Vás. (pozn. tlačivo pošleme vytlačené po deťoch domov, alebo elektronicky nájdete TU)

Ďakujeme za príspevky v minulosti, ktoré sme použili veľmi zodpovedne a efektívne. Napríklad:
- finančne sme prispeli na vybavenie PC miestnosti,
- prispeli sme na nákup kníh do školskej knižnice,
- prispeli sme na zorganizovanie súťaží na našej škole a mnoho ďalších aktivít.

V našej viac ako 65-ročnej budove je stále čo prerábať, renovovať, skrášľovať. Normatív na školu nedokáže pokryť všetky náklady, sme odkázaní na sponzorov a príspevky od rodičov. Formou poukázania 2% z daní nám pomôžete dosiahnuť, aby aj naše gymnázium bolo školou peknou a modernou. Peniaze sú kontrolované rodičmi, nie je možné ich použiť na iné účely. Kedykoľvek môžete nazrieť a skontrolovať pohyby týchto financií.

Na škole je potrebné:
* zakúpiť nové, moderné pomôcky na vyučovanie,
* vymaľovať triedy, chodby,
* vybudovať chemické laboratórium,
* zrenovovať výtvarný ateliér.

Preto Vás prosíme, venujte nám svoje 2% z dane, oslovte aj svojich priateľov, kolegov, známych, aby pomohli našej škole. O potrebné tlačivá môžete požiadať telefonicky alebo elektronicky. Vyplnené a podpísané tlačivá môžete poslať poštou, doniesť ich osobne zamestnancovi školy alebo priamo odniesť na daňový úrad.

Kontakty:
telefón: 055/4602138
mail: admin@gymmoldava.edu.sk

Veľmi pekne Vám ĎAKUJEME!
RRZ pri Gymnáziu Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou

Údaje:
IČO: 173196170910
Právna forma: Občianske združenie
Odchodné meno (názov): Slovenská rada rodičovských združení - Rodičovské združenie pri Gymnáziu Štefana Moysesa
Sídlo: Školská 13, 04517 Moldava nad Bodvou

Maturitná skúška

Pozrite si videá:
Ako funguje maturitná skúška?
Ako sa hodnotí externá časť maturity?
Ako prebieha maturitná skúška?

A čo už je za nami...

19.02.2020, Simona Herichová, IV.A
V stredu (19.2.2020) sme sa my, maturanti zúčastnili na workshope. Od rána sme boli zavalení zaujímavými informáciami a následne aj aktivitami. Najprv nám slečny z neziskovej organizácie Post Bellum vysvetlili, čo všetko zahŕňa ich práca. Dozvedeli sme sa, že...
04.02.2020, Mgr. F. Fehérová
Učiť sa so študentmi je pre mňa zábava. Komenský inštitút mi dal príležitosť absolvovať jeho 4. ročník vzdelávacieho programu. Nejde iba o jednoročný projekt. Hlavným cieľom je poskytnúť priestor a podporu pre zanietených a inovatívnych, duchom mladých učiteľov, ktorí chcú moderne rozvíjať svoje pedagogické schopnosti a zručnosti. Účastník programu absolvuje...
01.02.2020, K. Vávrová, IV.OA
V sobotu 1. februára sa trieda IV.OA stretla na slávnostnom ukončení tanečných kurzov, ktoré poznáme ako Venček. Keď sme sa zišli, najprv sme vzájomne ocenili náš nový imidž a generálka mohla začať. Po príchode rodičov a učiteľov sme odštartovali Venček úvodnou choreografiou. Následne sme im ukázali tance, ktoré...
30.01.2020, K. Pastirčáková, V. Palačiková, IV.OA
Ako býva dobrým zvykom opäť po roku sa dňa 30. januára uskutočnil Deň otvorených dverí. Žiaci so záujmom o štúdium na našej škole mali možnosť zistiť, ako to u nás zvyčajne prebieha. Naši študenti im s radosťou predviedli ukážky hodín biológie, chémie, geografie, fyziky, cudzích jazykov a zasvätili ich do akcií a súťaží, ktoré...
29.01.2020, D. Gross, IV.OA
29. 1. 2020 sa uskutočnilo okresné kolo 69. ročníka Matematickej olympiády pre piatakov a deviatakov. Tejto súťaže sa zúčastnili dvaja naši študenti, ktorí súťažili v kategórii deviataci. Boli to kvartáni - Adam Graffy, ktorý sa stal úspešným riešiteľom a skončil na 8. mieste a ...
20.12.2019, Slávka Holečková, V.OA
Posledný deň v škole pred Vianocami sme ukončili zábavným Gymkvízom. Zo začiatku sme sa obávali, že čo nás čaká. Nakoniec zábavné otázky a dobrá nálada našich profesorov a spolužiakov odbúrala naše obavy. Na kvíze sme sa celý kolektív veľmi dobre zabavili. Výsledky boli vyhlásené v školskej telocvični. V telocvični bola taktiež...
19.12.2019, J. Šárošiová, IV.A
V rámci 30. výročia nežnej revolúcie sme sa zapojili my, seminaristi zo spoločenskovedného seminára z 4.A triedy do esejistickej súťaže „Demokracia a sloboda očami stredoškolákov“. Úlohou bolo napísať esej na jednu z daných tém týkajúcich sa demokracie a slobody. Tejto úlohy sme sa ujali zodpovedne. Napriek tomu, že sme...
18.12.2019, dievčatá z IV.OA
Dňa 18. decembra 2019 sa na našej škole uskutočnil deň finančnej gramotnosti. Prostredníctvom spoločenskej hry Finančná sloboda sme si ukázali ako v budúcnosti investovať naše peniaze a zabezpečiť si tak finančnú istotu. V priebehu dvoch hodín sme rozhodovali o financiách fiktívnej rodiny Peniažkovcov. Mali sme dané finančné ciele, ktoré sme ...
15.11.2019, RNDr. Cs. Nagyová
Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva sa 15. 11. 2019 v reprezentačných priestoroch Východoslovenského múzea v Košiciach konalo slávnostné oceňovanie žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Bolo nám cťou zúčastniť sa tohto ocenenia s naším študentom Daliborom Dankom, ktorý si cenu za...
15.11.2019, P. Winklerová, IV.A
Pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie sa žiaci druhého a štvrtého ročníka zúčastnili prednášky s pánom Štefanom Lackom. Ide o bývalého študenta našej školy, a taktiež absolventa Technickej univerzity v Košiciach. V úvode prednášky sa nám predstavil a porozprával...
08.11.2019, P. Winklerová, IV.A
Maturanti sa spoločne so žiakmi druhého ročníka zúčastnili 8. novembra workshopu pod názvom: „16 dní aktivizmu proti násiliu na ženách: Rodová rovnosť ako podmienka prevencie násilia páchaného na ženách.“ Hneď v úvode nám Monika Bosá v spolupráci s Ľubicou Libákovou vysvetlili rozdiel medzi hádkou a ...
07.11.2019, P. Bernárová, II.A
Tento rok sa konal 14. ročník výtvarnej súťaže Týždeň vedy a techniky, kde sa mi podarilo umiestniť na prvom mieste v tretej kategórii z celkovo 600 prác. Témou boli “Krotitelia odpadov – vyčistime spolu svet”. Cieľom bolo poukázať na aktuálnu situáciu životného prostredia a motivovať ľudí k lepšiemu zaobchádzaniu s našou planétou. Odovzdávanie...
29.10.2019, S. Balická, II.A
Dňa 29.10.2019 sa na našej škole konala každoročná halloweenska párty. Avšak tento rok to bolo výnimočné. Konečne sme si aj my študenti z II.A mohli vyskúšať, aké to je plánovať a organizovať takúto akciu. Celá akcia prebehla v telocvični školy. Nielen pre študentov, ale aj pre učiteľov boli pripravené zaujímavé aktivity, ako napríklad...
28.10.2019, Mgr. M. Soroka
Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc sme usporiadali Čitateľský maratón. Všetci spoločne sme si prečítali poviedky z knihy Jany Juráňovej a krátke príbehy o Tuláčikovi a Kláre od autora Erika Grocha. Maturanti čítali aj v nemčine. Prečítané diela sme spoločne...
26.10.2019, RNDr. G. Kövesiová
V rámci európskeho programu eTwinning (European Commission’s eLearning Programme) sa každoročne vyhodnocujú najlepšie medzinárodné projekty realizované v celej Európe. Tento rok sme boli ocenení na európskej úrovni s projektom Robo-Wonderers, s ktorým sme sa umiestni na...
23.10.2019, N. Bernárová, II.A
Ako druháčky sme mali možnosť zúčastniť sa na jednodňovom filmovom kurze, ktorý pripravila Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Študenti z piatich vybraných škôl z celého Slovenska si mohli vybrať jednu z možných okruhov ako film, školské rádio, školská televízia a plagát. Našou oblasťou bol film a v rámci toho nás profesori z univerzity vzdelávali o veciach ako je obraz, práca s kamerou, námet, strih a...
11.10.2019, I. Ballaschová, P. Bernárová, II.A
Je večer, 11.október, a my sa prechádzame po nočných Košiciach. Popri vysvietenom Dóme sv. Alžbety prechádzame do Múzea Vojtecha Löfflera. Tu s nedočkavosťou čakáme na hru s názvom Der Andere Mann. Po usadení všetkých divákov sa predstavenie začína, niečo tu však nesedí...

Ďalšie školské akcie ...

  Záznam zo slávnostnej akadémie

Pre tých, ktorí nemali možnosť zúčastniť sa slávnostnej akadémie pri príležitosti 20-teho výročia udelenia čestného názvu škole, ponúkame možnosť pozrieť si celý program zo záznamu.

OZNAM PRE STRAVNÍKOV

-> Odhlásenia z obeda oznamujte deň vopred do 14: 00 hod. na telefónne číslo 055/4602138 (sekretariát školy) alebo na mobilné číslo 0903130822.

RECYKLOHRY...

Podporte vaše deti v športovaní!
Pýtate sa ako?
Jednoducho.
Zavadzajú vám v byte staré nefunkčné elektrospotrebiče ako napr. rádio, discman, kalkulačka, rýchlovarná konvica, stará klávesnica či počítačová myš, alebo pokazené autíčko na diaľkové ovládanie a ďalšie veci (úplný zoznam spotrebičov). Doneste nám ich do školy, my ich potom vymeníme za športové náradie, lopty alebo pingpongové rakety a iné, ktoré vaše deti tak zbožňujú.
Ďalšie informácie o projekte nájdete na stránke www.recyklohry.sk

OZNAM

Zvonenie v školskom roku 2019/2020

1.hodina: 7.45 - 8.30 hod
2.hodina: 8.35 - 9.20 hod
3.hodina: 9.30 - 10.15 hod
4.hodina: 10.35 - 11.20 hod
5.hodina: 11.25 - 12.10 hod
6.hodina: 12.20 - 13.05 hod
obedňajšia prestávka: 13.05 - 13.45 hod
7.hodina: 13.45 - 14.30 hod
8.hodina: 14.40 - 15.25 hod
9.hodina: 15.30 - 16.15 hod