Vážení rodičia!

Tak ako Vaše deti, aj Vy vstupujete do kontaktu s vyučujúcimi inej školy s kúskom obáv ako sa bude v novom prostredí dariť vašej dcére, synovi. Rozptýliť Vaše obavy sa budú snažiť hlavne triedni profesori, ale aj ostatní vyučujúci a v prípade potreby aj výchovný poradca i psychológ z CPPPaP.
Výchovný poradca v rámci svojej činnosti pomáha riešiť rôzne problémy žiakov napr. pri voľbe štúdia na VŠ, povolania, podieľa sa na riešení náročných životných situácií. V spolupráci s triednymi učiteľmi venuje pozornosť poruchám vývinu žiakov, ich zisťovaniu, prevencii a náprave. Škole pri riešení závažnejších výchovno-vzdelávacích problémov pomáhajú aj psychológovia a hlavne kontaktný psychológ, ktorým v súčasnosti je Mgr. Čigášová z CPPPaP Košice okolie, Slovenskej jednoty 29, Košice. Boli by sme radi, ak by ste sa preto s dôverou obracali na školu – triednych profesorov aj výchovného poradcu v prípade rôznych problémov, ktoré vzniknú pri výchove Vašich detí. Akékoľvek vyšetrenie Vašich detí prostredníctvom CPPPaP podlieha Vášmu súhlasu (Vami podpísaná žiadosť). Bez vzájomnej komunikácie sa však problémy riešiť nedajú. Radi uvítame aj Vašu odbornú pomoc pri organizovaní rôznych besied pre žiakov v oblasti práva, správnej životosprávy, rodinnej a sexuálnej výchovy , v trestnej oblasti a dnes už nemožno obchádzať aj oblasť ekológie (ochrana prírody, zvierat ,životného prostredia).
Aktuálne údaje, ktoré sa týkajú výchovného poradenstva nájdete na web stránke školy v časti Výchovné poradenstvo. Ja ako výchovný poradca sa teším na spoluprácu s Vami a verím, že tak ako iní žiaci, ktorí opustili brány tejto školy, uplatnili sa v živote a radi sa vracajú do školy budú v dobrom spomínať na pôsobenie na škole aj Vaše deti a spolu s Vami sa budeme tešiť z toho, že sa dobre uplatnili v živote.

Mgr. Iveta Bradová - výchovný poradca