Kritériá prijímacích skúšok

pre 8-ročné štúdium

Riaditeľstvo Gymnázia Š. Moysesa v Moldave nad Bodvou po prerokovaní v pedagogickej rade v súlade s § 65 ods. 2 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov stanovuje tieto kritériá prijímania uchádzačov pre pre 8-ročné štúdium – študijný odbor 7902 J gymnázium:

 1. Pre školský rok 2017/2018 možno prijať do prvého ročníka 8-ročného štúdia gymnázia študijný odbor 7902 J gymnázium 22 žiakov - 1 trieda.
 2. O štúdium sa môžu uchádzať žiaci piateho ročníka základnej školy.
 3. Do 1. ročníka osemročného gymnázia budú prijatí žiaci, ktorí vykonajú prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky písomnou formou, ktorá z každého predmetu trvá 60 minút, obsah skúšky je stanovený ISCED I a vzdelávacím štandardom pre ZŠ.
 4. HODNOTENIE:
  • maximálny počet bodov z každého predmetu je 40 bodov
  • pri prijímacej skúške sa zohľadňuje priemerný prospech žiaka z povinných vyučovacích predmetov určených rámcovým učebným plánom pre prvý a druhý stupeň základných škôl, okrem vyučovacích predmetov s výchovným zameraním, na konci druhého polroku štvrtého ročníka a na konci prvého polroku piateho ročníka ako bonusové body za jednotlivé priemery podľa nasledovnej stupnice:
   TABULKA
  • o prijatí žiaka rozhoduje celkový súčet získaných bodov – maximálny počet bodov 100
  • žiak splnil kritéria prijímacích skúšok ak dosiahol minimálne 40 bodov a viac
  • žiaci budú prijímaní postupne podľa takto získaného počtu bodov až do naplnenia počtu žiakov v triede.
  • v prípade zhodnosti bodov sa poradie žiakov v zozname prijatých určí v abecednom poriadku.
  • v prípade zhodnosti bodov na poslednom prijímanom mieste o poradí rozhoduje :
   • vyšší súčet bodov zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky na prijímacej skúške.
   • vyšší súčet bodov za priemerný prospech žiaka z povinných vyučovacích predmetov na konci druhého polroku štvrtého ročníka a na konci prvého polroku piateho ročníka
  • pri rovnakom počte bodov má prednosť pri prijatí žiak so ZPS podľa zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) s § 63 ods. 4 a § 67 ods. 3.
 5. Pre druhé kolo platia tie isté kritériá ako pre prvé.

Poznámky:

 1. Prípadnú neúčasť na prijímacích skúškach (pre ochorenie – doklad od lekára nesmie byť starší ako 3 dní) treba ospravedlniť najneskôr do 8.00 hod v deň konania skúšok.
 2. Zoznamy všetkých prijatých a neprijatých uchádzačov budú zverejnené na nástenke v priestoroch školy pod prideleným číselným kódom v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

RNDr. Zuzana Borovská
riaditeľka školy

V Moldave nad Bodvou 26. januára 2017