Kritériá prijímacích skúšok

pre 4-ročné štúdium – študijný odbor 7902 J gymnázium

Riaditeľstvo Gymnázia Š. Moysesa v Moldave nad Bodvou po prerokovaní v pedagogickej rade v súlade s § 65 ods. 2 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov stanovuje tieto kritériá prijímania uchádzačov pre 4-ročné štúdium – študijný odbor 7902 J gymnázium:

 1. Pre školský rok 2017/2018 možno prijať do prvého ročníka 4-ročného štúdia gymnázia študijný odbor 7902 J gymnázium 20 žiakov - 1 trieda.
 2. O štúdium sa môžu uchádzať žiaci deviateho ročníka základnej školy.
 3. Do 1. ročníka štvorročného gymnázia bez prijímacích skúšok budú prijatí žiaci, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%.
 4. Ostatní uchádzači o štúdium vykonajú prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky písomnou formou, ktorá z každého predmetu trvá 60 minút, obsah skúšky je stanovený ISCED II a vzdelávacím štandardom pre ZŠ.
 5. HODNOTENIE:
  • maximálny počet bodov z každého predmetu je 40 bodov
  • pri prijímacej skúške sa zohľadňuje priemerný prospech žiaka z povinných vyučovacích predmetov určených rámcovým učebným plánom pre druhý stupeň základných škôl, okrem vyučovacích predmetov s výchovným zameraním, na konci druhého polroku ôsmeho ročníka a na konci prvého polroku deviateho ročníka ako bonusové body za jednotlivé priemery podľa nasledovnej stupnice:
   TABULKA
  • pri prijímacej skúške sa zohľadňujú výsledky MONITORu ako bonusové body podľa nasledovnej stupnice:
   • 100 – 90% úspešnosť MONITORu - bez prijímacej skúšky z daného predmetu (žiak získa z daného predmetu do hodnotenia 45 bodov)
   • 89 – 80% úspešnosť MONITORu - 5 bodov
   • 79 – 70% úspešnosť MONITORu - 4 body
   • 69 – 60% úspešnosť MONITORu - 3 body
   • 59 – 50% úspešnosť MONITORu - 2 body
  • o prijatí žiaka rozhoduje celkový súčet získaných bodov – maximálny počet bodov 100
  • žiak splnil kritéria prijímacích skúšok ak dosiahol minimálne 35 bodov a viac
  • žiaci budú prijímaní postupne podľa takto získaného počtu bodov až do naplnenia počtu žiakov v triede
  • v prípade zhodnosti bodov sa poradie žiakov v zozname prijatých určí v abecednom poriadku.
  • v prípade zhodnosti bodov na poslednom prijímanom mieste o poradí rozhoduje :
   • vyšší súčet bodov zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky na prijímacej skúške.
   • vyšší súčet bodov v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy (súčet bodov zo SJL a MAT)
  • pri rovnakom počte bodov má prednosť pri prijatí žiak so ZPS podľa zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) s § 63 ods. 4 a § 67 ods. 3.
 6. Pre druhé kolo platia tie isté kritériá ako pre prvé.

RNDr. Zuzana Borovská
riaditeľka školy

V Moldave nad Bodvou 26. januára 2017