f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Zmudri do škôl 2021/2022

Na Gymnáziu Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou inovujeme a modernizujeme vzdelávanie neustále, aby sme sa počas vyučovacích hodín priblížili našim študentom. Práve z tohto dôvodu zaraďujeme do výchovného procesu nové formy vzdelávania, ktoré budú pre našich žiakov atraktívne. Aktuálny školský rok prinesie študentom na hodinách mediálnej výchovy oživenie formou a jazykom, ktorý je tínedžerskej cieľovej skupine blízky.
Prostredníctvom Michala Soroku, ktorý predmet mediálna výchova realizuje na škole, sa gymnázium uplynulé dva roky sústredilo vďaka Nadácii Orange a v spolupráci s pedagogičkou Františkou Fehérovou a školskou psychologičkou Jarmilou Leškovou, na vzdelávanie nielen našich študentov, ale aj žiakov okolitých základných škôl, v oblasti prevencie nebezpečenstiev na internete a sociálnych sieťach. Pomocou projektov s názvami Cestou-necestou po nebezpečenstvách internetu a Bola raz jedna sieť, si autori uvedomili potrebu neustáleho pripomínania a vzdelávania v rýchlo sa vyvíjajúcom svete digitálnych technológií. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo sme sa tento rok rozhodli zapojiť do projektu Zmudri do škôl 2021/2022.
Zo šiestich okruhov, z ktorých sme mali na výber, sa Michal Soroka rozhodol zamerať na oblasť – Ako sa chrániť na internete. V priebehu aktuálneho školského roka sa so študentmi bude zameriavať na témy ochrany osobných údajov a hesiel v prostredí virtuálneho sveta, závislosti na sociálnych sieťach, kyberšikane a sexuálnym predátorom, hoaxom a nenávistným prejavom na internete, deepfake videám a v neposlednom rade aj téme ako funguje propaganda a trollovia v digitálnom prostredí. Na hodinách sa bude pracovať najmä s videami, ako učebnou pomôckou, ktoré lepšie vtiahnu študentov do vyučovania a zapamätania učiva. Na dosiahnutie cieľov sa bude využívať bádateľská metóda a koncept „obrátenej hodiny“. Študenti budú mať veľký priestor na diskusiu o daných témach a odprezentujú sa im aj reálne príklady z praxe. Z predchádzajúceho ročníka vyplynulo, že až 85% účastníkov považovalo videá za zábavné a vtipné a 78% považovalo obsah videí za nápomocný v živote. My sa už teraz tešíme na atraktívne a zábavné hodiny, ktoré budú rozvíjať mediálnu gramotnosť našich gymnazistov.

...späť...