Enviro deň pre našich študentov - projekt CITYCIRCLE

Dňa 16. 09. 2021 sme na pôde našej školy privítali odborníkov z organizácie Priatelia Zeme. Pripravili pre našich študentov "Enviro deň", ktorý pozostával zo 4 zaujímavých blokov a prednášok: praktická časť, teoretická časť, premietanie dokumentu a enviromentálny kvíz. Žiaci tak získali aktuálne a dôležité informácie z oblasti nakladania s odpadmi, ich separácie a recyklácie. Videli praktické ukážky zo separácie komunálneho odpadu a svoje získané vedomosti si otestovali v pútavom kvíze.
Celé toto podujati bolo zorganizované európskym zoskupením územnej spolupráce Via Carpatia s r.o. v rámci projektu CITYCIRCLE, ktorý je zameraný na podporu obehovej ekonomiky v Košickom kraji. V rámci tohto projektu získali tri stredné školy v Košickom samosprávnom kraji elektrický kompostér a koše na separovaný zber odpadu. Tieto koše a kompostér pomôžu aj našej školám pri separácii odpadu a pri prechode na obehovú ekonomiku.

viac o projekte CITYCIRCLE

fotografie z Enviro dňa

...späť...