f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Týždeň gramotností

Hneď druhý septembrový týždeň sme na našej škole opäť zorganizovali týždeň gramotností, ktorého hlavným cieľom bolo rozvíjať prírodovednú, čitateľskú, finančnú a matematickú gramotnosť našich žiakov. Keďže už druhý školský rok realizujeme národný projekt zameraný na rozvoj zručností z daných oblastí, využili sme pekné letné počasie a pre všetky triedy sme pripravili rôzne aktivity (zamerané nielen na konkrétne témy z predmetov fyzika, biológia, chémia, matematika, slovenský jazyk, občianska náuka, dejepis, finančná gramotnosť, ale hlavne na medzipredmetové vzťahy medzi nimi).

Počas týždňa absolvovala každá trieda celodňový blok zážitkového vzdelávania, ktorý bol vždy zameraný na jednu z gramotností. Veríme, že sa našim žiakom takýto hravý prístup k učeniu páčil a získali počas neho nové poznatky, skúsenosti, zážitky a že sa v škole dobre cítili. A ako to celé vnímali naši študenti? Usúďte sami!

... viac fotografií vo fotoalbume

...späť...