Maturita 2007 - úroveň B

Maturitný test 4036

V úlohách vypočítajte požadované a výsledok zapíšte do prázdneho poľa, alebo
vyberte z ponúkaných možností jednu správnu odpoveď.
V prípade potreby zaokrúhlite na dve desatiné miesta.