Maturita 2005

Maturitný test č. 1361

V úlohách vypočítajte požadované a výsledok zapíšte do prázdneho poľa, alebo
vyberte z ponúkaných možností jednu správnu odpoveď.
V prípade potreby zaokrúhlite na dve desatiné miesta.