Test 5

Doplňte odpovede

1. Číslo 24:
a) zväčši 2 - krát
b) zväčši o 2
c) zmenši o 3
d) zmenši 3 krát
2. Vypočítaj:
a) 7777 – 777 + 77 – 7 =
b) ( 27 + 73 ) – ( 35 : 7 ) =
c) 63 : 9 + 2 . 8 =
d) 6 . ( 500 - 308 ) + 20 =
3. Novákovci sa rozhodli, že si upravia byt. Na prestavbu potrebujú 9 782 €. Zatiaľ si našetrili 5 869 €. Koľko € ešte musia došetriť?eura.jpg
Odpoveď: Novákovci musia ešte došetriť €.
4. Zuzka sa učila zaokrúhľovať. Vie násobiť iba do 100, preto jej brat nakreslil bubliny a povedal jej, aby súčiny čísel zaokrúhľovala na desiatky a priradila im bublinu so správnym výsledkom. Napísal jej tieto súčiny: 2.4, 9.10, 8.6, 7.7, 3.9, 4.7, 10.5, 3.4, 16.3. Vieš, kde ich Zuzka priradila?
bubliny.JPG
Súčinom piraď správne číslo z bubliny.
2 . 4 ... , 9 . 10 ... , 8 . 6 ... , 7 . 7 ... , 3 . 9 ... , 4 . 7 ... ,
10 . 5 ... , 3 . 4 ... , 16. 3 ...
5. Traja kamaráti sa vybrali na výlet bicyklami. Každý z nich ide rovnakým tempom 4 km za 1 hodinu. Koľko kilometrov prejdú za 5 hodín všetci traja spoločne?

Odpoveď: Všetci traja spoločne prejdú kilometrov.
6. Určite poznáš tieto znaky < , > . Sú to znaky nerovnosti, ale v tomto prípade sa niekde zatúlali. Doplň ich medzi dvojice.
a) 522 1 002
b) 600 000 583 201
c) 1 000 234 1
7. Každá značka ukazuje vzdialenosť v kilometroch k druhej značke. Ako dlho potrvá, kým sa dostane auto od prvej ku poslednej značke, ak prejde 10 km za 10 minút? Na značkách je stále súčin dvoch čísel.
znacky.jpg
Odpoveď: Kým sa dostane auto od prvej ku poslednej značke ubehne minút.
8. Narysuj na papier trojuholník NOS tak, aby | NO | = 6 cm, | NS | = 4 cm, | OS | = 5 cm.
a) vypíš vrcholy trojuholníka ... , ,
b) vypíš strany trojuholníka ... , ,
c) zoraď strany trojuholníka od najväčšej po najmenšiu ..., ,
d) vypočítaj obvod trojuholníka ... o = cm
9. Obdĺžnik má obvod 30 cm. Urč aké dlhé môžu byť jeho strany. Do tabuľky doplň chýbajúce údaje.
a(cm)1253
b(cm)1189
10. Orol skalný loví myši. V pondelok ich ulovil 5, v utorok 6, v stredu 5, vo štvrtok 9, v piatok 4, v sobotu 6 a v nedeľu sa postil. Aký bol priemerný počet myší, ktoré ulovil za deň počas týždňa?

Odpoveď: Orol skalný priemerne za deň ulovil myší.