© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2011

Logika

Logické spojky v živote

V nasledujúcich vetách zo života sa vyskytujú logické spojky, vyberte k nim matematické logické operácia, ktoré vystihujú situáciu.
konjunkcia = ... a súčasne ...
alternatíva = ... alebo ...
implikácia = ak .. tak ...
ekvivalencia = ... práve vtedy keď ...

logické spojky v životematematická logika
Ak je platba prijatá pred dodaním tovaru, vzniká daňová povinnosť z prijatej platby dňom prijatia platby. (Zákon o dani z pridanej hodnoty)
Poškodený môže uplatniť škodu spôsobenú na zdraví, alebo škodu spôsobenú odcudzením alebo stratou vecí podľa §106 Občianskeho zákonníka.
Vodiči dopravného podniku sa zúčastnili ostrého štrajku a neplnili si svoje pracovné povinnosti.
Kto neoprávnene vnikne do obydlia iného, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. (Trestný zákon)
Tento liek sa nesmie podať pacientom s poruchou obličiek alebo srdca.
Chodím tam práve vtedy, keď tam nikto nie je.
Do nového bytu si kúpim ešte umývačku riadu a práčku.
Sprievodca cestovného ruchu v našom meste musí ovládať anglický alebo nemecký jazyk.
Katarína na ľade, Vianoce na blate.
Zamestnáme človeka s vysokoškolským vzdelaním, ktorý ovláda anglický jazyk.
V našej studni stúpa hladina vody práve vtedy, keď viac dní za sebou prší.