© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2011

Výroky

Negácia výroku

Rozhodnite, či sú správne znegované nasledujúce tvrdenia.
Ak je ku výroku X správne utvorená negácia X' vyber možnosť ÁNO.
Ak je ku výroku X nesprávne utvorená negácia X' vyber možnosť NIE.
Pri správnych negáciách (tam, kde ste vybrali možnosť "áno") uvažujte o pravdivosti výroku X a potom o pravdivosti výroku X'. V akom sú vzťahu?
A: Číslo 21 je párne.  ↔ A' : Číslo 21 je nepárne.
B: 5 delí číslo 32.  ↔  B' : 5 nedelí číslo 32.
C: Dnes je streda.  ↔  C' : Dnes je utorok.
D: Pre číslo x platí x≥7.  ↔  D' : Pre číslo x platí x<7.
E: 2.5 ≠ 10  ↔  E' : 2.5 = 10
F: Veľká Noc bude tohto roku v marci.  ↔  F' : Veľká Noc bude tohto roku v apríli.
G: Pre číslo a platí: a < 530  ↔  G' : Pre číslo a platí: a > 530
H: Číslo 15 je deliteľné 3.  ↔  H' : Číslo 15 nie je deliteľné 3.
J: Tento rok je priestupný.  ↔  J' : Minulý rok bol priestupný.
K: Jedno percento z 400 je 40.  ↔  K' : Jedno percento z 400 nie je 40.
L: Číslo 100 nie je deliteľné 5.  ↔  L' : Číslo 100 je deliteľné 5.
M: Rovnica x+1=2 má jedno riešenie v N.  ↔  M' : Rovnica x+1=2 má dve riešenia v N.