© RNDr. Gabriela Kövesiová

Základné pojmy

Štatistika

Nájdite správny pojem k uvedeným príkladom.
V rámci prieskumu o zdravej životospráve sa zisťovala na vybranej vzorke tisíc dievčat vo veku od 14 do 16 rokov ich telesná váha (v kg) a ako pravidelne športujú (denne, 3 krát týždenne, raz za týždeň, príležitostne, nikdy).
Z prieskumu sa zistilo, že 59% respondentov vyvýja športové aktivity 3 krát týždenne, a najpočetnejšia hmotnosť dievčat bola 42 kg.
vzorka dievčat -
1000 -
jedno dievča zo vzorky -
telesná váha -
42 kg -
pravidelnosť športovania -
raz za týždeň -
V auguste 2007 bolo na Slovensko dovezených a zaregistrovaných 1793 malých úžitkových automobilov do 3,5t. Z toho 179 značky VW, 345 značky Škoda, 206 značky Citroen, 67 značky Audi. 45 značky BMW, 44 značky Opel,... 1793 -
Audi -
značka automobilu -
automobil -
dovezené malé úžitkové automobily -
V štatistickom prieskume "Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011" sa v dotazníku obyvateľov sledovali napr. takéto údaje: miesto trvalého pobytu, pohlavie, súčasná ekonomická aktivita (pracujúci, dôchodca, nezamestnaný, študent SŠ, študent VŠ, osoba v domácnosti, dieťa do 16.rokov), najvyššie dosiahnuté vzdelanie (základné, učňovka bez maturity, úplné stredné, vysokoškolské bakalárske, vysokoškolské magisterské, vysokoškolské doktorandské, bez školského vzdelania,...), spôsob dopravy do zamestnania (auto, vlak, autobus, MHD, pešo, iný), počet živonarodených detí, rok uzavretia súčasného manželstva, národnosť, materinský jazyk, náboženské vyznanie, počítačová znalosť (práca s textom - áno/ nie, práca s e-mailom - áno/nie, práca s tabuľkami - áno/nie, práca s internetom - áno/nie). Prieskumu sa zúčastnilo 5 397 036 obyvateľov z celého Slovenska.

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky
obyvatelia SR -
5 397 036 -
obyvateľ SR -
najvyššie dosiahnuté vzdelanie -
počet živonarodených detí -
spôsob dopravy do zamestnania -
pracujúci, dôchodca, nezamestnaný,... -
pohlavie -
Firma FeroProd vykonala analýzu obsahu železa v 100 vzorkách železnej rudy. Výsledkom analýzy jednej vzorky bol percentuálny obsah železa v danej vzorke. Namerané hodnoty boli v rozmezí od 31,2% do 32,4%.obsah železa -
jedna vzorka železnej rudy -
31,2% -
100 -
vzorky železnej rudy -
V štatistickom prieskume "Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011" sa v dotazníku pre každý dom sledovali napr. takéto údaje: plocha bytu v m2, podlahová plocha kuchyne v m2, obývanosť domu, počet obytných miestností v dome, bezbariérový prístup - áno/nie, zásobovanie vodou (vodovod v byte, vlastný vodovod zo studne, vodovod mimo bytu, bez vodovodu), teplá voda, záchod (v byte, mimo bytu, bez splachovacieho záchoda), typ kúrenia, telefónna prípojka, prístup na internet, vybavenosť domácností (mobilný telefón, PC, auto, práčka, chladnička,...).
K rozhodujúcemu okamihu sčítania, bolo na území Slovenskej republiky 1 070 790 domov, z nich 905 815 obývaných.

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky
podlahová plocha kuchyne -
vodovod v byte, vlastný vodovod zo studne, vodovod mimo bytu, bez vodovodu -
áno, nie -
1 070 790 -
dom v SR -
typ kúrenia -
počet obytných miestností v dome -
domy v SR -