© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2013

Početnosť zo stĺpcového grafu

Štatistika

Vyplňte požadované údaje s presnosťou na dve desatinné miesta (správne zaokrúhlite), píšte desatinnú čiarku (nie bodku).


obrázokV štatistickom súbore žiakov jednej triedy sa zisťovala známka z písomnej práce z matematiky. Absolútne početnosti jednotlivých známok sú graficky znázornené na obrázku. Na základe týchto údajov vyplňte nasledujúci tabuľku a odpovedzte na nasledovné otázky.

známka12345
absolútna početnosť
relatívna početnosť v %
s presnosťou na 2 des. miesta

Aký je rozsah štatistického súboru?
Koľko žiakov malo z písomnej práce štvorku?
Akú časť z celého súboru tvorili žiaci s trojkou? %
Koľko žiakov získalo lepšiu známku ako štvorku?
Ktorá známka je najpočetnejšia v tomto štatistickom súbore?
Koľko percent žiakov získalo známku horšiu ako 3?