© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2013

Štatistika - diagramy môžu klamať

Štatistika

Pozorne si prezrite diagram a komentár k nemu. Vyberte správnu možnosť.
gr1.PNG
Diagram znázorňuje percentuálny podiel obyvateľstva v jednom meste podľa náboženstva.

gr2.PNG
Na diagrame je porovnaný percentuálny podiel recidivistov medzi väzňami prepustenými v roku 1994 v 15 štátoch USA.

gr3.PNG
Na obrázku je znázornené rozdelenie obyvateľstva SR v minulom roku.

gr4.PNG
Výsledky prieskumu v SR ohľadom dôvery k EÚ v jednotlivých rokoch.

gr5.PNG
Z diagramu vyplýva, že počet prijatých uchádzačov na právo je približne dvakrát väčší ako prijatých na ekonómiu.

gr6.PNG
Histogram uvádza absolútnu početnosť uchádzačov o štúdium na istej škole rozdelenú do tried podľa získaného počtu bodov na prijímacích skúškach.


gr7.PNG
Na obrázku je zaznamenaná nameraná vonkajšia teplota v Košiciach dňa 15. 5. 2010 s odstupom troch hodín.