© Ing. Slávka Šoltésová , 2011

Štatistika

Priemer, modus, medián, rozptyl, smerodajná odchýlka

Vypočítajte priemer (zaokrúhlite na celé číslo), určte modus a medián, vypočítajte rozptyl a smerodajnú odchýlku, pričom tieto zaokrúhlite na dve desatinné miesta. Stlačte "Skontroluj", aby ste si overili svoje odpovede.

HodnotyPriemerModusMediánRozptylSmer. odchýlka
80,100,120,80,100,100,120,80,80
176,164,182,164,190,182,176,190,182
55,25,30,30,55,38,30,44,47
25,25,29,22,32,29,25,26,30
47,42,44,45,44,44,47,45,44
11,9,10,12,9,12,14,11,9
3,5,2,7,3,3,7,10,6
12,110,55,36,90,0,13,60,55