© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2013

Intervalové rozdelenie početností

Štatistika

Vyplňte požadované údaje s presnosťou na dve desatinné miesta (správne zaokrúhlite), píšte desatinnú čiarku (nie bodku).

Agentúra Zdravý Život zisťovala na vzorke 50 náhodne vybraných osôb, koľko kg ovocia skonzumujú počas jedného týždňa. Zistili nasledovné hodnoty:
0,5 kg, 0,5 kg, 0,6 kg, 0,7 kg, 0,9 kg, 0,9 kg, 1,0 kg, 1,2 kg, 1,2 kg, 1,3 kg,
1,4 kg, 1,5 kg, 1,5 kg, 1,5 kg, 1,6 kg, 1,8 kg, 1,8 kg, 1,9 kg, 2,0 kg, 2,0 kg,
2,0 kg, 2,3 kg, 2,4 kg, 2,5 kg, 2,6 kg, 2,7 kg, 2,8 kg, 2,9 kg, 2,9 kg, 2,9 kg,
2,9 kg, 3,0 kg, 3,1 kg, 3,2 kg, 3,2 kg, 3,4 kg, 3,5 kg, 3,5 kg, 3,5 kg, 3,6 kg,
3,7 kg, 3,9 kg, 4,0 kg, 4,1 kg, 4,2 kg, 4,5 kg, 4,9 kg, 5,2 kg, 5,8 kg, 5,9 kg
ovocie
Navrhnite triedenie údajov do 6 intervalov, a určte absolútnu a relatívnu triednu početnosť v každej triede (intervale)
intervalabsolútna početnosť triedyrelatívna početnosť triedy v %
<,)
<,)
<,)
<,)
<,)
<,)
Navrhnite iné triedenie, pričom šírka intervalu nech je 1,5 kg, pre každú triedu vypočítajte výšku stĺpca v stĺpcovom diagrame, pričom najnižší stĺpec nech má výšku 4 cm.
interval<, )<, )<, )<, )
absolútna početnosť
výška stĺpca v diagrame cm cm cm cm