© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2013

Skupinové rozdelenie početností - intervalové triedenie

Štatistika

Vyplňte požadované údaje s presnosťou na dve desatinné miesta (správne zaokrúhlite), píšte desatinnú čiarku (nie bodku).

Vyplňte tabuľku rozdelenia početností podľa stĺpcového diagramu na obrázku:
xi=(a+b)/2 je stred intervalu <a,b),
ni = absolútna početnosť hodnôt v danom intervale,
fi = relatívna početnosť uvedená v tvare desatinného čísla, zaokrúhlená na dve desatinné miesta:intervalxinifi
<157,)
<,)
<,)
<,)
<,)
<,)
Rozsah súboru n =
Počet intervalov (tried) – k – je ľubovoľný, ale môžeme ho približne určiť zo vzorca: k=&sqr;n
k =
xmin =
xmax =
Variačná šírka R = xmax – xmin =
Približná dĺžka intervalov h = R / k =