© RNDr. Gabriela Kövesiová, 2013

Aritmetický priemer

Štatistika

Vypočítajte aritmetický priemer z hodnôt sledovaného znaku.


Vypočítajte priemerný počet detí pripadajúci na jednu ženu (aritmetický priemer počtu detí) v istom pracovnom kolektíve žien. Boli zistené takéto počty detí: 0, 1, 3, 2, 2, 1, 0, 3, 1, 1, 0, 1.
rozsah súboru =, aritmetický priemer =
Vo výrobe sa každý deň otestuje 1000 výrobkov, a zaznamená sa počet chybných výrobkov. Údaje o počte chybných výrobkov za jeden týždeň: 10, 4, 5, 9, 1, 8, 5. Aký je priemerný počet chybných výrobkov za tento týždeň?
rozsah súboru = , aritmetický priemer =
Do súboru dát vložte jednu hodnotu tak, aby aritmetický priemer všetkých hodnôt bol 3.
0, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 4,
V súbore údajov o počte zamestnancov v malých podnikoch boli omylom vymazané tri hodnoty. Zapisovateľ si pamätal iba fakt, že v posledných troch podnikoch mali rovnaký počet zamestnancov. Aké číslo bolo zo záznamov vymazané, ak sa zachoval údaj o priemernom počte zamestnancov = 15.
6, 6, 10, 10, 12, 12, 12, 15, 16, , , .
Clapcov je v 30 člennej triede 18. Ich priemerná výška je 174 cm. Priemerná výška dievčat je 162 cm. Aká je priemerná výška v celej triede? cm
V tabuľke sú zaznamenané absolútne početnosti z prieskumu v triede, v ktorom sa sledovala veľkosť topánok žiakov.,
veľkosť topánky262829303132
počet žiakov235641

Koľko žiakov je v triede?
Akú je priemerná veľkosť topánky žiaka tejto triedy (zaokrúhlite na jedno desatinné miesto)?
obrázokV štatistickom súbore členov klubu speleológov sa zisťovala ich telesná výška. Absolútne početnosti jednotlivých výšok jaskyniarov v cm sú graficky znázornené na obrázku. Na základe týchto údajov vypočítajte priemernú výšku jaskyniara v klube (zaokrúhlite na celé cm).
rozsah súboru = , aritmetický priemer =
obrázokV štatistickom súbore žiakov štyroch tried zákldanej školy sa zisťoval počet bodov z štvrťročnej písomnej práce. Absolútne početnosti zisku jednotlivých počtov bodov v písomke sú graficky znázornené na obrázku. Výsledok zaokrúhlite na jedno desatinné miesto.
rozsah súboru = , aritmetický priemer =
obrázokV štatistickom súbore žiakov jednej triedy sa zisťovala známka z písomnej práce z fyziky. Relatívne početnosti jednotlivých známok sú graficky znázornené na obrázku. Vypočítajte priemernú známku z tejto písomky.
aritmetický priemer = (s presnosťou na dve desatinné miesta)

V tabuľke sú počty futbalistov z vybraných klubov, ktorý strelili na majstrovstvách sveta uvedené počty gólov.
počet gólov01234567
počet futbalistov53234631

Zistite, aký je priemerný počet gólov, ktoré pripadajú na jedného hráča.
rozsah súboru = , aritmetický priemer = (zaokrúhlite na jedno desatinné miesto)
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené počty žiakov v jednotlivých triedach školy.
trieda1.A1.B2.A2.B2.C3.A3.B3.C3.D4.A4.B4.C
počet žiakov162618222627192021282726

Aký je priemerný počet žiakov v jednej triede?