© RNDr. Gabriela Kövesiová 2012

Objem a povrch telies

Ihlan

Vypočítajte nasledujúce úlohy podľa zadania.
1V pravidelnom štvorbokom ihlane je dĺžka podstavnej hrany a=6cm a bočnej hrany b=5cm. Vypočítajte povrch a objem ihlana. S = cm2
V = cm3
2Slnečník na trhový stánok má tvar pravidelného 6-bokého ihlana s podstavnou hranou a = 12,5 dm a telesovou výškou v = 40 cm. Vypočítajte koľko m2 látky sa spotrebuje na zhotovenie slnečníka, ak 4,5% sa počíta na zošitie.S = m2
3Všetky bočné hrany štvorbokého ihlana majú dĺžku b = 2 dm a zvierajú s rovinou podstavy uhol 60°. Jeho základňa je obdĺžník ktorého uhlopriečky zvierajú uhol 60°.Vypočítajte objem ihlana. V = dm3
4Cheopsova pyramída je pravidelný štvorboký ihlan, ktorého hrana podstavy je a = 232 m a výška v = 148,5 m. Koľko miliónov ton kameňa je v nej, ak merná hustota kameňa je 2 600 kg/m3?m = miliónov ton
5Vypočítajte veľkosť telesovej výšky pravidelného štvorbokého ihlana, ktorého hrana podstavy má dĺžku 6 cm a bočná hrana 90 mm.v = cm
6Vypočítajte objem pravidelného 5 - bokého ihlana ABCDEV, ak AB = 5,2 cm a roviny ABV, ABC zvierajú uhol 38°.V = cm3