© RNDr. Gabriela Kövesiová 2012

Objem a povrch telies

Hranol

Vypočítajte nasledujúce úlohy podľa zadania.
1Základňa trojbokého hranola je pravouhlý trojuholník s ostrým uhlom 15° a preponou v dĺžke c = 4 dm výška hranola má takú istú veľkosť ako prepona základne. Určte veľkosť hrany kocky, ktorej objem je rovnaký ako objem tohoto hranola.a = dm
2Vypočítajte: a) objem b) obsah plášťa c) povrch pravidelného šesťbokého hranola, ktorého podstavná hrana má dĺžku 8 cm a telesová výška 15 cm. Výsledky zaokrúhlite na celé čísla.V = cm3
Spl = cm2
S = cm2
3Hrana podstavy pravidelného štvorbokého hranola je a = 10 cm.Telesová uhlopriečka zviera s rovinou podstavy uhol α = 60°. Vypočítajte výšku telesa a dĺžku telesovej uhlopriečky.v = cm
u = cm
4Je daný hranol s podstavou rovnoramenného trojuholníka s dĺžkou základne 10 cm, ramenami 13 cm a telesovou výškou, ktorá je rovnako veľká ako výška trojuholníka v podstave. Vypočítajte jeho objem a povrch.S = cm2
V = cm3
5Dve nádoby tvaru kocky s hranami dĺžky 0,7m a 0,9m nahraďte jedinou v tvare kocky tak, aby mala rovnaký objem ako obidve pôvodné spolu. Aká je dĺžka hrany tejto kocky.a = m
6Vypočítajte dĺžku hrany mosadznej kocky, ktorej hmotnosť je 2,759kg, hustota mosadze je ρ = 8,4 g/cm3.V = cm3
a = cm